Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez mojapsychologia.pl
SŁOWNICZEK

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

1. Operator- firma mojapsychologia.pl, Joanna Satuła-McGirr, ul. Limanowskiego 9/4, 30-551, Kraków, NIP: 6771040667, REGON: 122648181, zwany również „Administratorem Danych” lub ‘Usługodawcą’.

2. Serwis/ Portal – portal prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.mojapsychologia.pl oraz akademiamojapsychologia.pl który jest własnością firmy Joanna Satuła-McGirr z siedzibą w Krakowie, przy ul. Limanowskiego 9/4, 30-551, Kraków.

3. Użytkownik – osoba fizyczna bądź prawne korzystające z portalu biernie (przeglądając zawartość) jak i czynnie (tworząc zawartość); Użytkownik będący osobą fizyczną korzystające z portalu biernie (przeglądając zawartość) ma zapewniona przez Operatora anonimowość poprzez zakaz udostępniania jego danych bez jego zgody.

4. Aktywny czytelnik- użytkownik zarejestrowany, nie będący profesjonalistą.

5. Profesjonalista (Specjalista, Terapeuta, Ekspert)– Użytkownik będący psychologiem, terapeutą uzależnień, psychoterapeutą, coachem i każdy posiadający wykształcenie jak i uprawienia wymagane prawem do wykonywania zawodów wskazanych powyżej, co potwierdzi zamieszczonymi na jego ryzyko i odpowiedzialność stosownymi dyplomami, zaświadczeniami, itp. Profesjonalista w zakresie wykonywanego przez siebie zawodu podlega w zakresie jego wykonywania pragmatykom zawodu a w szczególności jest obowiązany do przestrzegania tajemnic prawnie chronionych i do których ochrony obligują go przepisy prawa dotyczące wykonania danego zawodu.

6. Baza danych – zbiór wszystkich informacji Serwisu dotyczące Użytkowników.

7. Profil – zbiór informacji na temat Profesjonalisty, skatalogowany i umieszczony na Portalu.

8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.

9. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

11. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

12. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.

13. Regulamin – niniejszy Regulamin
§ 1
Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, z późn.zm.) w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

2) prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

3) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

4) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator,

b) zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,

5) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

6) tryb postępowania reklamacyjnego.

7) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Operator świadczy Usługi drogą elektroniczną i telekomunikacyjną zgodnie z Regulaminem.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

4. Z usług mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Usługodawcy.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator są następujące:
a) połączenie z siecią Internet,

b) zestaw do korzystania z usług teleinformatycznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

6. Operator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Użytkownikom w celu ich zminimalizowania, określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiącym jego integralną część.
§ 2
Postanowienia ogólne

1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów publikowanych przez Użytkowników, które użytkownicy umieszczać będą na własne ryzyko i odpowiedzialność.

2. We wszelkich przypadkach zamieszczenia lub innego wykorzystania na Portalu Utworów osób trzecich, Użytkownik uzyska prawo do wykorzystania utworu osoby trzeciej w zakresie niezbędnym dla przedmiotowego zakresu eksploatacji Utworu w ramach Portalu bądź doprowadzi do niezwłocznego usunięcia wszelkich kopii Utworu zamieszczonych na Portalu.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość stron, do których odsyłają jego Użytkownicy i jednocześnie daje pełną gwarancję na bezpieczne korzystanie z własnych zasobów.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich lub praw pokrewnych a w szczególności do artystycznych wykonań oraz innych praw osób trzecich, a także za nieuprawnione użycie tekstu przez inne osoby lub rozpowszechnienie tekstu bez zgody autora.

5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Portalowi lub Operatorowi, z zarzutem naruszenia przysługujących temu podmiotowi praw, bądź z zarzutem naruszenia przepisów prawa (dalej: Zarzut), w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu, Operator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o w/w okoliczności. Powiadomienie Użytkownika przez Operatora jest równoważne z wezwaniem Użytkownika do udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej pomocy w zakresie postępowania wszczętego w związku z Zarzutem. W szczególności na żądanie Operatora, Użytkownik w dopuszczalnych przez prawo granicach, doprowadzi do wstąpienia w miejsce Operatora jako strony, albo w inny sposób przystąpi do udziału w w/w postępowaniu postępowania, (np. interwenienta lub uczestnika). Użytkownik zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.

6. Każdy Użytkownik publikujący informację na łamach serwisu mojapsychologia.pl oświadcza, iż posiada zgodę na publikację danych informacji publikacji oraz do wykonywania praw pokrewnych.

7. Jeśli inaczej nie określono Portal oraz jego poszczególne elementy, w tym nazwa, logotyp, elementy graficzne, zastosowane rozwiązania techniczne oraz funkcjonalne, a także zamieszczone treści i bazy danych stanowią własność Operatora i podlegają ochronie.

8. Operator oświadcza, iż w odniesieniu do wszelkich materiałów wyczerpujących przesłanki uznania za utwór, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) innych niż wskazane w § 2 pkt 3 (dalej: Utwór), przysługują mu prawa w zakresie niezbędnym do wykorzystania w ramach Portalu i zakazanym jest ich naruszenie w jakikolwiek sposób, pod rygorem odpowiedzialności karnej określonej w przepisach o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

9. W przypadku łamiących prawo lub nieprawdziwych informacji wprowadzonych do systemu przez niezarejestrowanych Użytkowników, Operator może je wycofać bez podania przyczyny.

10. W przypadku wycofywania informacji dodanych przez zarejestrowanego Użytkownika zostanie on poinformowany o powodzie wycofania.

11. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

12. Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

13. Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody operatora jest zabronione.
§ 3
Rodzaje i zakres usług
I. Operator świadczy następujące Usługi:
1) umożliwia Użytkownikom Profesjonalistom publikowanie oryginalnych, unikatowych  treśc artykułów w sekcji artykuły oraz w blogach eksperckich.
2. Profesjonaliści publikujący artykuły mają możliwość zamieszczenia informacji o ich działalności.
2) umożliwia zamieszczanie informacji o wydarzeniach/ szkoleniach/ konferencjach z zakresu psychologii i psychoterapii;
3) umożliwienia Użytkownikowi wgrywania swoich zdjęć do Galerii dostępnej na Profilu.
II. Informacje i Profesjonalistach publikowane są w formie bezpłatnych profili.
9. Umowa o przystąpieniu do profilu zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika będącego Profesjonalistą. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony przyjmują wysłanie emaila z prośbą o unmieszczenie profilu bądź pisemna zgoda w postaci umowy.
10. Użytkownikowi będącemu Profesjonalistą,  przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie prośby o wyrejestrowanie się z Serwisu lub usunięcie swojego profilu. Usunięcie danych nastąpi w ciągu 5 dni roboczych.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o przystąpieniu do profilu ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem i w nim wskazane.
12. Operator nie jest pośrednikiem w zawieraniu umów o świadczenie usług pomiędzy Profesjonalistą lub Centrum Terapii lub Edukacji a Użytkownikiem. Operator pełni rolę komunikatora pomiędzy Profesjonalistą lub Centrum Terapii lub Edukacji a Użytkownikiem.
§ 4

Profile Profesjonalistów

1. Utworzenie Profilu nowego Profesjonalisty wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim, obejmujących: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe miejsca przyjmowania pacjentów oraz doświadczenie i kwalifikacje.
2. Każdy Profesjonalista może posiadać tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Profesjonalistów.
3. Operator ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

                                                    § 5

Zasady zawierania zmiany i rozwiązywania umów o Usługę

1. Zawarcie umowy następuje poprzez akceptację regulaminu i polityki prywatności.
5. Przetwarzanie danych osobowych Profesjonalisty,  zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Operator przetwarza dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 z póń.zm.).
6.Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Profilu Profesjonalista lub Reprezentant Centrum Terapii lub Edukacji:
a) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu;
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich prezentację w Profilu;
c) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, newspettera oraz informacji handlowych.
7. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

8. Operator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§ 6
Zasady odpowiedzialności

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Profesjonalistę.

2. Użytkownik lub Profesjonalista ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3. Operator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Profesjonalisty. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

4. Operator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

5. Operator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

6. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Profesjonalistę i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Profesjonalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
§ 8

Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Profesjonalista podając informacje o sobie w swoim profilu lub wydarzeniu/szkoleniu poprzez wysłamie ich emailem, lub dodanie poprzez formularz, ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie lub prezentacji, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.

2. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w serwisie mojapsychologia.pl , powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.

3. W sytuacji, gdy serwis mojapsychologia.pl uzyska informację o naruszeniu przez Profesjonalistę postanowień powyższych punktach, serwis mojapsychologia.pl upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub prezentacji, a Profesjonaliście, i nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.

4. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Profesjonalisty za sytuacje związane z naruszeniem ich praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod nich przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Operatora.

5. Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia Użytkownicy rozwiązują między sobą bez angażowania Operatora w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

6. Operator nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zd. 1 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.

7. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru, z której oferty skorzysta, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług.

8. Zabrania się umieszczania przez Użytkownika jakichkolwiek treści reklamowych, linków do stron internetowych, materiałów niezgodnych z prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszelkich treści niezgodnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, obrażającymi moralność oraz inne prawnie chronione dobra osobiste osób fizycznych jak i Użytkowników.

9. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu mojapsychologia.pl Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania potencjalnie lub faktycznie na szkodę serwisu mojapsychologia.pl , w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię serwisu mojapsychologia.pl. W przypadku takiego postępowania ze strony Użytkownika, serwisu mojapsychologia.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

10. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) straty pośrednie lub wynikowe, jakie Użytkownik może ponieść – poprzez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę danych przez Użytkownika,
b) polegania przez Użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez Użytkownika w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy ukazują się w ramach portalu;
c) zmian, jakie serwis może wprowadzić do usług względnie czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia usług (lub rezygnacji z jakichkolwiek elementów usług);
d) usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania materiałów zamieszczanych przez Użytkownika,
e) nie przekazania przez Użytkownika Operatorowi właściwych danych konta Użytkownika,
f) nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta na serwisie.

15. Ograniczenie odpowiedzialności Operatora wobec Użytkownika stosuje się niezależnie od uprzedzenia przez Operatora o możliwości powstania strat oraz okoliczności, iż Operator powinien był z takiej możliwości zdawać sobie sprawę.

16. Szczególnie nie należy publikować i Operator będzie usuwać jako Administrator niezgodne z prawem treści zdefiniowanych w różnych ustawach, takie przykładowo jak:

a) treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks pracy).
b) treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, a które:
¾ namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego);
¾ grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego);
¾ obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);
¾ nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego);
¾ propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego).
c) treści, za które określono sankcje w kodeksie cywilnym, a które:
¾ lżą osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
¾ zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
¾ obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego).
d) treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które:
¾ promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.);
¾ przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.);
¾ promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);
¾ ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
¾ zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.). §9 Faktury Usługodawca po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku wysyła na adres email Użytkownika za pośrednictwem adresu email fakturyelektroniczne@mojapsychologia.pl stosowną, czytelną fakturę VAT w wersji elektronicznej, zapewniając o jej autentyczności i integralności w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1528). Dla usunięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację przez Użytkownika takiego sposobu przesyłania faktur w rozumieniu § 3 w/w Rozporządzenia.
§9

Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowanie reklamacyjne

1. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, dbałości o poszanowanie zasad etyki, netykiety, otwartości oraz uczciwości wobec jego Użytkowników oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
2. Zastrzeżenia co do rzetelności informacji zawartych w Serwisie, a także uwagi, sugestie i błędy zgłasza się bezpośrednio do Operatora za pomocą emaila wysłanego na adres” kontakt@mojapsychologia.pl
3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Profesjonalisty.
5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Profesjonalisty w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na adres: kontakt@mojapsychologia.pl lub telefonicznie pod numerem 690 06 96 96.
6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Operator powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
7. Operator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.
8. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

§ 10

Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. Do korzystania z usług Serwisu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią Internet, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca np: cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
2. Podczas rejestracji i korzystania z Serwisu mojapsychologia.pl wymagane jest, aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookie.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).
4. Operator zezwala operatorom publicznie dostępnych wyszukiwarek na korzystanie z automatów służących do pobierania danych w celu kopiowania materiałów z witryny wyłącznie w celu tworzenia ogólnodostępnych, możliwych do przeszukiwania spisów materiałów, w tym kopii. Operator zastrzega sobie prawo cofnięcia takiego zezwolenia w zakresie ogólnym lub w poszczególnych przypadkach.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach stałego wprowadzania innowacji może przerwać (na stałe lub tymczasowo) świadczenie usług portalu (lub dowolnych elementów w ramach usług) na rzecz Użytkownika lub ogółu, bez uprzedniego zawiadamiania. Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług Operatora w dowolnym czasie.
6. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania z Serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła Firmy.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Operator gromadzi tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług.
2. Przez wypełnienie formularza umowy/ rejestracyjnego Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych w nim zawartych. Aktywacja Konta Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę.
3. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Operator – właściciel Serwisu mojapsychologia.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Operatora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
1) nazwisko i imiona,
2) adres zamieszkania lub pobytu,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) skype, itp.
6) numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
7) zawód,
8) wykształcenie,
9) branża,
10) zakres specjalizacji
11) miejsce pracy,
12) data urodzenia,
13) płeć,
14) znajomość języków obcych,
15) doświadczenie zawodowe,
16) historia zatrudnienia.
5. Administrator Serwisu dba o zachowanie prywatności Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Serwis wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Serwisie, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.
6. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym wskazując iż swojej działania opiera na dobrych praktykach kupieckich oraz uczciwości w obrocie gospodarczym .
7. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
8. Dopuszczalnym jest przetwarzanie danych przez Administratora zgodnie z przepisami prawa jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się w szczególności: marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną na adres kontakt@mojapsychologia.pl stosownej prośby wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
11. Wraz z usunięciem Konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury bądź innych uprawnionych zgodnie z przepisami prawa podmiotów.
12. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Operator, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w niniejszym regulaminie, które są:
1) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.§ 12 Postanowienia końcowe 1. Operator świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2013 .
3. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy wraz z wszystkimi wskazanymi załącznikami.
4. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, a ich wprowadzenie nastąpi poprzez aktualizację dokumentu. O istotnych zmianach w regulaminie Operator zobowiązuje się każdorazowo powiadomić Użytkowników na łamach Serwisu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi dotyczące Regulaminu, a także funkcjonowania Serwisu mojapsychologia.pl należy kierować pod adres e-mail: kontakt@mojapsychologia.pl
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy: – ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), – ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.) i inne właściwe w sprawach objętych niniejszym regulaminem.
7. Operator zastrzega, iż świadczenie usług objętych niniejszym regulaminem odbywać się będzie według regulacji prawa polskiego, i podlegać będzie jurysdykcji polskich sądów powszechnych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ ŚRODKI TECHNICZE DOSTĘPNE UŻYTKOWNIKAMICOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA

 

1. Konie trojańskie – Konie trojańskie to specjalne programy ukryte wewnątrz innych programów, mające na celu umożliwienie uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem Użytkownika. Koń trojański może udawać wygaszacz ekranu, grę lub każde inne pozornie pożyteczne, nieszkodliwe oprogramowanie. Nieświadomy Użytkownik samodzielnie uruchamia program, najczęściej otrzymany pocztą elektroniczną od nieprzyjaznego mu nadawcy. Najlepszą ochroną przed koniami trojańskimi jest ostrożne traktowanie oprogramowania otrzymanego z niepewnych źródeł – nieznanych nadawców lub stron WWW. Istnieje oprogramowanie chroniące przed koniami trojańskimi rozpowszechnianymi przy pomocy poczty elektronicznej, informujące o zagrożeniach w konkretnych wiadomościach, rozbrajając potencjalnie niebezpieczne załączniki i wskazując sposoby bezpiecznego ich otwierania.

2. Wirusy – Wirusy to programy, których głównym celem jest powielanie się i rozpowszechnianie. Obecnie do tego celu najczęściej używana jest poczta elektroniczna i sieci P2P. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy Użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Odbiorcy w pierwszej chwili trudno zidentyfikować zarażony komputer. Nie mając pewności co do personaliów prawdziwego nadawcy nie należy odpowiadać na takie wiadomości, gdyż dodatkowo potęguje to obciążenie sieci generowane przez działalność wirusów. Oprócz rozmnażania się wirusy najczęściej wykazują także typowo destrukcyjne zachowania, na przykład kasują pliki lub uszkadzają system na zarażonym komputerze. Wirusy mogą także zarażać inne programy znalezione w systemie doklejając do nich swój kod. Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia się przed wirusami jest używanie bezpiecznego programu skonfigurowanego w sposób uniemożliwiający działanie wirusów (np. wyłączenie makr pakietu Microsoft Office, języka JavaScript i Visual Basic). Ochronę przed wirusami zapewnia także specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym jak i na komputerze Użytkownika. Tzw. skanery antywirusowe wykrywają wirusy porównując treść wiadomości z aktualizowaną bazą znanych wirusów. W razie podejrzenia infekcji nie dopuszczają do ich dalszego rozpowszechniania, neutralizują niebezpieczne załączniki i/lub informują Użytkownika o potencjalnym zagrożeniu.

3. Spam – Spam to nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Najczęściej są nimi przypadkowe osoby nie znające nadawcy i nie zainteresowane wiadomościami od niego, a nawet otwarcie wyrażające swoje niezadowolenie z faktu otrzymywania niechcianej korespondencji tego typu. W przesyłce znajdować się mogą informacje o promocjach, oferty usług internetowych lub sposoby na “zarabianie przez Internet” – w rzeczywistości treść wiadomości nie jest istotna. Do spamu zalicza się także wszystkie łańcuszki oraz nieprawdziwe ostrzeżenia, np. przed wirusami. Adresy Użytkowników spamerzy uzyskują głównie ze stron WWW i list dyskusyjnych. Istnieje oprogramowanie, które chroni Użytkowników przed niechcianymi przesyłkami na kilka sposobów. Pierwszy z nich polega na porównywaniu miejsca pochodzenia listu z ogólnie dostępną bazą zawierającą adresy znanych spamerów i automatycznym ich blokowaniu. Innym sposobem jest inteligentna analiza zawartości listu pod względem liczby odbiorców, charakterystycznych sformułowań w temacie, etc.. W ten sposób list kwalifikowany jest jako potencjalny spam i odpowiednio oznaczany, a następnie – na życzenie Użytkownika – usuwany.
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez mojapsychologia.pl
SŁOWNICZEK

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

1. Operator/ Operator – firma Joanna Satuła-McGirr, ul. Limanowskiego 9/4, 30-551, Kraków, NIP: 6771040667, REGON: 122648181, zwany również „Administratorem Danych” lub ‘Usługodawcą’.

2. Serwis/ Portal – portal prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.mojapsychologia.pl oraz akademiamojapsychologia.pl który jest własnością firmy Joanna Satuła-McGirr z siedzibą w Krakowie, przy ul. Limanowskiego 9/4, 30-551, Kraków.

3. Użytkownik – osoba fizyczna bądź prawne korzystające z portalu biernie (przeglądając zawartość) jak i czynnie (tworząc zawartość); Użytkownik będący osobą fizyczną korzystające z portalu biernie (przeglądając zawartość) ma zapewniona przez Operatora anonimowość poprzez zakaz udostępniania jego danych bez jego zgody.

4. Aktywny czytelnik- użytkownik zarejestrowany, nie będący profesjonalistą.

5. Profesjonalista (Specjalista, Terapeuta, Ekspert)– Użytkownik będący psychologiem, terapeutą uzależnień, psychoterapeutą, coachem i każdy posiadający wykształcenie jak i uprawienia wymagane prawem do wykonywania zawodów wskazanych powyżej, co potwierdzi zamieszczonymi na jego ryzyko i odpowiedzialność stosownymi dyplomami, zaświadczeniami, itp. Profesjonalista w zakresie wykonywanego przez siebie zawodu podlega w zakresie jego wykonywania pragmatykom zawodu a w szczególności jest obowiązany do przestrzegania tajemnic prawnie chronionych i do których ochrony obligują go przepisy prawa dotyczące wykonania danego zawodu.

6. Baza danych – zbiór wszystkich informacji Serwisu dotyczące Użytkowników.

7. Profil – zbiór informacji na temat Profesjonalisty, skatalogowany i umieszczony na Portalu.

8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.

9. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

11. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

12. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.

13. Regulamin – niniejszy Regulamin
§ 1
Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, z późn.zm.) w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

2) prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

3) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

4) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator,

b) zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,

5) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

6) tryb postępowania reklamacyjnego.

7) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Operator świadczy Usługi drogą elektroniczną i telekomunikacyjną zgodnie z Regulaminem.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

4. Z usług mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Usługodawcy.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator są następujące:
a) połączenie z siecią Internet,

b) zestaw do korzystania z usług teleinformatycznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

6. Operator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Użytkownikom w celu ich zminimalizowania, określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiącym jego integralną część.
§ 2
Postanowienia ogólne

1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów publikowanych przez Użytkowników, które użytkownicy umieszczać będą na własne ryzyko i odpowiedzialność.

2. We wszelkich przypadkach zamieszczenia lub innego wykorzystania na Portalu Utworów osób trzecich, Użytkownik uzyska prawo do wykorzystania utworu osoby trzeciej w zakresie niezbędnym dla przedmiotowego zakresu eksploatacji Utworu w ramach Portalu bądź doprowadzi do niezwłocznego usunięcia wszelkich kopii Utworu zamieszczonych na Portalu.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość stron, do których odsyłają jego Użytkownicy i jednocześnie daje pełną gwarancję na bezpieczne korzystanie z własnych zasobów.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich lub praw pokrewnych a w szczególności do artystycznych wykonań oraz innych praw osób trzecich, a także za nieuprawnione użycie tekstu przez inne osoby lub rozpowszechnienie tekstu bez zgody autora.

5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Portalowi lub Operatorowi, z zarzutem naruszenia przysługujących temu podmiotowi praw, bądź z zarzutem naruszenia przepisów prawa (dalej: Zarzut), w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu, Operator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o w/w okoliczności. Powiadomienie Użytkownika przez Operatora jest równoważne z wezwaniem Użytkownika do udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej pomocy w zakresie postępowania wszczętego w związku z Zarzutem. W szczególności na żądanie Operatora, Użytkownik w dopuszczalnych przez prawo granicach, doprowadzi do wstąpienia w miejsce Operatora jako strony, albo w inny sposób przystąpi do udziału w w/w postępowaniu postępowania, (np. interwenienta lub uczestnika). Użytkownik zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.

6. Każdy Użytkownik publikujący informację na łamach serwisu mojapsychologia.pl oświadcza, iż posiada zgodę na publikację danych informacji publikacji oraz do wykonywania praw pokrewnych.

7. Jeśli inaczej nie określono Portal oraz jego poszczególne elementy, w tym nazwa, logotyp, elementy graficzne, zastosowane rozwiązania techniczne oraz funkcjonalne, a także zamieszczone treści i bazy danych stanowią własność Operatora i podlegają ochronie.

8. Operator oświadcza, iż w odniesieniu do wszelkich materiałów wyczerpujących przesłanki uznania za utwór, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) innych niż wskazane w § 2 pkt 3 (dalej: Utwór), przysługują mu prawa w zakresie niezbędnym do wykorzystania w ramach Portalu i zakazanym jest ich naruszenie w jakikolwiek sposób, pod rygorem odpowiedzialności karnej określonej w przepisach o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

9. W przypadku łamiących prawo lub nieprawdziwych informacji wprowadzonych do systemu przez niezarejestrowanych Użytkowników, Operator może je wycofać bez podania przyczyny.

10. W przypadku wycofywania informacji dodanych przez zarejestrowanego Użytkownika zostanie on poinformowany o powodzie wycofania.

11. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

12. Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

13. Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody operatora jest zabronione.
§ 3
Rodzaje i zakres usług
I. Operator świadczy następujące Usługi:
1) umożliwia Użytkownikom Profesjonalistom publikowanie oryginalnych, unikatowych  treśc artykułów w sekcji artykuły oraz w blogach eksperckich.
2. Profesjonaliści publikujący artykuły mają możliwość zamieszczenia informacji o ich działalności.
2) umożliwia zamieszczanie informacji o wydarzeniach/ szkoleniach/ konferencjach z zakresu psychologii i psychoterapii;
3) umożliwienia Użytkownikowi wgrywania swoich zdjęć do Galerii dostępnej na Profilu.
II. Informacje i Profesjonalistach publikowane są w formie bezpłatnych profili.
9. Umowa o przystąpieniu do profilu zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika będącego Profesjonalistą. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony przyjmują wysłanie emaila z prośbą o unmieszczenie profilu bądź pisemna zgoda w postaci umowy.
10. Użytkownikowi będącemu Profesjonalistą,  przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie prośby o wyrejestrowanie się z Serwisu lub usunięcie swojego profilu. Usunięcie danych nastąpi w ciągu 5 dni roboczych.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o przystąpieniu do profilu ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem i w nim wskazane.
12. Operator nie jest pośrednikiem w zawieraniu umów o świadczenie usług pomiędzy Profesjonalistą lub Centrum Terapii lub Edukacji a Użytkownikiem. Operator pełni rolę komunikatora pomiędzy Profesjonalistą lub Centrum Terapii lub Edukacji a Użytkownikiem.
§ 4

Profile Profesjonalistów

1. Utworzenie Profilu nowego Profesjonalisty wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim, obejmujących: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe miejsca przyjmowania pacjentów oraz doświadczenie i kwalifikacje.
2. Każdy Profesjonalista może posiadać tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Profesjonalistów.
3. Operator ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

                                                    § 5

Zasady zawierania zmiany i rozwiązywania umów o Usługę

1. Zawarcie umowy następuje poprzez akceptację regulaminu i polityki prywatności.
5. Przetwarzanie danych osobowych Profesjonalisty,  zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Operator przetwarza dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 z póń.zm.).
6.Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Profilu Profesjonalista lub Reprezentant Centrum Terapii lub Edukacji:
a) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu;
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich prezentację w Profilu;
c) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, newspettera oraz informacji handlowych.
7. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

8. Operator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§ 6
Zasady odpowiedzialności

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Profesjonalistę.

2. Użytkownik lub Profesjonalista ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3. Operator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Profesjonalisty. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

4. Operator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

5. Operator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

6. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Profesjonalistę i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Profesjonalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
§ 8

Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Profesjonalista podając informacje o sobie w swoim profilu lub wydarzeniu/szkoleniu poprzez wysłamie ich emailem, lub dodanie poprzez formularz, ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie lub prezentacji, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.

2. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w serwisie mojapsychologia.pl , powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.

3. W sytuacji, gdy serwis mojapsychologia.pl uzyska informację o naruszeniu przez Profesjonalistę postanowień powyższych punktach, serwis mojapsychologia.pl upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub prezentacji, a Profesjonaliście, i nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.

4. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Profesjonalisty za sytuacje związane z naruszeniem ich praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod nich przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Operatora.

5. Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia Użytkownicy rozwiązują między sobą bez angażowania Operatora w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

6. Operator nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zd. 1 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.

7. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru, z której oferty skorzysta, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług.

8. Zabrania się umieszczania przez Użytkownika jakichkolwiek treści reklamowych, linków do stron internetowych, materiałów niezgodnych z prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszelkich treści niezgodnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, obrażającymi moralność oraz inne prawnie chronione dobra osobiste osób fizycznych jak i Użytkowników.

9. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu mojapsychologia.pl Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania potencjalnie lub faktycznie na szkodę serwisu mojapsychologia.pl , w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię serwisu mojapsychologia.pl. W przypadku takiego postępowania ze strony Użytkownika, serwisu mojapsychologia.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

10. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) straty pośrednie lub wynikowe, jakie Użytkownik może ponieść – poprzez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę danych przez Użytkownika,
b) polegania przez Użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez Użytkownika w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy ukazują się w ramach portalu;
c) zmian, jakie serwis może wprowadzić do usług względnie czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia usług (lub rezygnacji z jakichkolwiek elementów usług);
d) usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania materiałów zamieszczanych przez Użytkownika,
e) nie przekazania przez Użytkownika Operatorowi właściwych danych konta Użytkownika,
f) nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta na serwisie.

15. Ograniczenie odpowiedzialności Operatora wobec Użytkownika stosuje się niezależnie od uprzedzenia przez Operatora o możliwości powstania strat oraz okoliczności, iż Operator powinien był z takiej możliwości zdawać sobie sprawę.

16. Szczególnie nie należy publikować i Operator będzie usuwać jako Administrator niezgodne z prawem treści zdefiniowanych w różnych ustawach, takie przykładowo jak:

a) treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks pracy).
b) treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, a które:
¾ namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego);
¾ grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego);
¾ obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);
¾ nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego);
¾ propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego).
c) treści, za które określono sankcje w kodeksie cywilnym, a które:
¾ lżą osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
¾ zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
¾ obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego).
d) treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które:
¾ promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.);
¾ przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.);
¾ promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);
¾ ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
¾ zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.). §9 Faktury Usługodawca po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku wysyła na adres email Użytkownika za pośrednictwem adresu email fakturyelektroniczne@mojapsychologia.pl stosowną, czytelną fakturę VAT w wersji elektronicznej, zapewniając o jej autentyczności i integralności w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1528). Dla usunięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację przez Użytkownika takiego sposobu przesyłania faktur w rozumieniu § 3 w/w Rozporządzenia.
§9

Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowanie reklamacyjne

1. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, dbałości o poszanowanie zasad etyki, netykiety, otwartości oraz uczciwości wobec jego Użytkowników oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
2. Zastrzeżenia co do rzetelności informacji zawartych w Serwisie, a także uwagi, sugestie i błędy zgłasza się bezpośrednio do Operatora za pomocą emaila wysłanego na adres” kontakt@mojapsychologia.pl
3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Profesjonalisty.
5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Profesjonalisty w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na adres: kontakt@mojapsychologia.pl lub telefonicznie pod numerem 690 06 96 96.
6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Operator powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
7. Operator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.
8. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

§ 10

Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. Do korzystania z usług Serwisu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią Internet, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca np: cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
2. Podczas rejestracji i korzystania z Serwisu mojapsychologia.pl wymagane jest, aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookie.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).
4. Operator zezwala operatorom publicznie dostępnych wyszukiwarek na korzystanie z automatów służących do pobierania danych w celu kopiowania materiałów z witryny wyłącznie w celu tworzenia ogólnodostępnych, możliwych do przeszukiwania spisów materiałów, w tym kopii. Operator zastrzega sobie prawo cofnięcia takiego zezwolenia w zakresie ogólnym lub w poszczególnych przypadkach.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach stałego wprowadzania innowacji może przerwać (na stałe lub tymczasowo) świadczenie usług portalu (lub dowolnych elementów w ramach usług) na rzecz Użytkownika lub ogółu, bez uprzedniego zawiadamiania. Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług Operatora w dowolnym czasie.
6. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania z Serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła Firmy.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Operator gromadzi tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług.
2. Przez wypełnienie formularza umowy/ rejestracyjnego Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych w nim zawartych. Aktywacja Konta Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę.
3. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Operator – właściciel Serwisu mojapsychologia.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Operatora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
1) nazwisko i imiona,
2) adres zamieszkania lub pobytu,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) skype, itp.
6) numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
7) zawód,
8) wykształcenie,
9) branża,
10) zakres specjalizacji
11) miejsce pracy,
12) data urodzenia,
13) płeć,
14) znajomość języków obcych,
15) doświadczenie zawodowe,
16) historia zatrudnienia.
5. Administrator Serwisu dba o zachowanie prywatności Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Serwis wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Serwisie, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.
6. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym wskazując iż swojej działania opiera na dobrych praktykach kupieckich oraz uczciwości w obrocie gospodarczym .
7. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
8. Dopuszczalnym jest przetwarzanie danych przez Administratora zgodnie z przepisami prawa jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się w szczególności: marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną na adres kontakt@mojapsychologia.pl stosownej prośby wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
11. Wraz z usunięciem Konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury bądź innych uprawnionych zgodnie z przepisami prawa podmiotów.
12. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Operator, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w niniejszym regulaminie, które są:
1) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.§ 12 Postanowienia końcowe 1. Operator świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2013 .
3. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy wraz z wszystkimi wskazanymi załącznikami.
4. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, a ich wprowadzenie nastąpi poprzez aktualizację dokumentu. O istotnych zmianach w regulaminie Operator zobowiązuje się każdorazowo powiadomić Użytkowników na łamach Serwisu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi dotyczące Regulaminu, a także funkcjonowania Serwisu mojapsychologia.pl należy kierować pod adres e-mail: kontakt@mojapsychologia.pl
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy: – ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), – ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.) i inne właściwe w sprawach objętych niniejszym regulaminem.
7. Operator zastrzega, iż świadczenie usług objętych niniejszym regulaminem odbywać się będzie według regulacji prawa polskiego, i podlegać będzie jurysdykcji polskich sądów powszechnych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ ŚRODKI TECHNICZE DOSTĘPNE UŻYTKOWNIKAMICOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA

 

1. Konie trojańskie – Konie trojańskie to specjalne programy ukryte wewnątrz innych programów, mające na celu umożliwienie uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem Użytkownika. Koń trojański może udawać wygaszacz ekranu, grę lub każde inne pozornie pożyteczne, nieszkodliwe oprogramowanie. Nieświadomy Użytkownik samodzielnie uruchamia program, najczęściej otrzymany pocztą elektroniczną od nieprzyjaznego mu nadawcy. Najlepszą ochroną przed koniami trojańskimi jest ostrożne traktowanie oprogramowania otrzymanego z niepewnych źródeł – nieznanych nadawców lub stron WWW. Istnieje oprogramowanie chroniące przed koniami trojańskimi rozpowszechnianymi przy pomocy poczty elektronicznej, informujące o zagrożeniach w konkretnych wiadomościach, rozbrajając potencjalnie niebezpieczne załączniki i wskazując sposoby bezpiecznego ich otwierania.

2. Wirusy – Wirusy to programy, których głównym celem jest powielanie się i rozpowszechnianie. Obecnie do tego celu najczęściej używana jest poczta elektroniczna i sieci P2P. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy Użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Odbiorcy w pierwszej chwili trudno zidentyfikować zarażony komputer. Nie mając pewności co do personaliów prawdziwego nadawcy nie należy odpowiadać na takie wiadomości, gdyż dodatkowo potęguje to obciążenie sieci generowane przez działalność wirusów. Oprócz rozmnażania się wirusy najczęściej wykazują także typowo destrukcyjne zachowania, na przykład kasują pliki lub uszkadzają system na zarażonym komputerze. Wirusy mogą także zarażać inne programy znalezione w systemie doklejając do nich swój kod. Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia się przed wirusami jest używanie bezpiecznego programu skonfigurowanego w sposób uniemożliwiający działanie wirusów (np. wyłączenie makr pakietu Microsoft Office, języka JavaScript i Visual Basic). Ochronę przed wirusami zapewnia także specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym jak i na komputerze Użytkownika. Tzw. skanery antywirusowe wykrywają wirusy porównując treść wiadomości z aktualizowaną bazą znanych wirusów. W razie podejrzenia infekcji nie dopuszczają do ich dalszego rozpowszechniania, neutralizują niebezpieczne załączniki i/lub informują Użytkownika o potencjalnym zagrożeniu.

3. Spam – Spam to nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Najczęściej są nimi przypadkowe osoby nie znające nadawcy i nie zainteresowane wiadomościami od niego, a nawet otwarcie wyrażające swoje niezadowolenie z faktu otrzymywania niechcianej korespondencji tego typu. W przesyłce znajdować się mogą informacje o promocjach, oferty usług internetowych lub sposoby na “zarabianie przez Internet” – w rzeczywistości treść wiadomości nie jest istotna. Do spamu zalicza się także wszystkie łańcuszki oraz nieprawdziwe ostrzeżenia, np. przed wirusami. Adresy Użytkowników spamerzy uzyskują głównie ze stron WWW i list dyskusyjnych. Istnieje oprogramowanie, które chroni Użytkowników przed niechcianymi przesyłkami na kilka sposobów. Pierwszy z nich polega na porównywaniu miejsca pochodzenia listu z ogólnie dostępną bazą zawierającą adresy znanych spamerów i automatycznym ich blokowaniu. Innym sposobem jest inteligentna analiza zawartości listu pod względem liczby odbiorców, charakterystycznych sformułowań w temacie, etc.. W ten sposób list kwalifikowany jest jako potencjalny spam i odpowiednio oznaczany, a następnie – na życzenie Użytkownika – usuwany.
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez mojapsychologia.pl
SŁOWNICZEK

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

1. Operator/ Operator – firma Joanna Satuła-McGirr, ul. Limanowskiego 9/4, 30-551, Kraków, NIP: 6771040667, REGON: 122648181, zwany również „Administratorem Danych” lub ‘Usługodawcą’.

2. Serwis/ Portal – portal prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.mojapsychologia.pl oraz akademiamojapsychologia.pl który jest własnością firmy Joanna Satuła-McGirr z siedzibą w Krakowie, przy ul. Limanowskiego 9/4, 30-551, Kraków.

3. Użytkownik – osoba fizyczna bądź prawne korzystające z portalu biernie (przeglądając zawartość) jak i czynnie (tworząc zawartość); Użytkownik będący osobą fizyczną korzystające z portalu biernie (przeglądając zawartość) ma zapewniona przez Operatora anonimowość poprzez zakaz udostępniania jego danych bez jego zgody.

4. Aktywny czytelnik- użytkownik zarejestrowany, nie będący profesjonalistą.

5. Profesjonalista (Specjalista, Terapeuta, Ekspert)– Użytkownik będący psychologiem, terapeutą uzależnień, psychoterapeutą, coachem i każdy posiadający wykształcenie jak i uprawienia wymagane prawem do wykonywania zawodów wskazanych powyżej, co potwierdzi zamieszczonymi na jego ryzyko i odpowiedzialność stosownymi dyplomami, zaświadczeniami, itp. Profesjonalista w zakresie wykonywanego przez siebie zawodu podlega w zakresie jego wykonywania pragmatykom zawodu a w szczególności jest obowiązany do przestrzegania tajemnic prawnie chronionych i do których ochrony obligują go przepisy prawa dotyczące wykonania danego zawodu.

6. Baza danych – zbiór wszystkich informacji Serwisu dotyczące Użytkowników.

7. Profil – zbiór informacji na temat Profesjonalisty, skatalogowany i umieszczony na Portalu.

8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.

9. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

11. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

12. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.

13. Regulamin – niniejszy Regulamin
§ 1
Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, z późn.zm.) w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

2) prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

3) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

4) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator,

b) zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,

5) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

6) tryb postępowania reklamacyjnego.

7) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Operator świadczy Usługi drogą elektroniczną i telekomunikacyjną zgodnie z Regulaminem.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

4. Z usług mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Usługodawcy.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator są następujące:
a) połączenie z siecią Internet,

b) zestaw do korzystania z usług teleinformatycznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

6. Operator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Użytkownikom w celu ich zminimalizowania, określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiącym jego integralną część.
§ 2
Postanowienia ogólne

1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów publikowanych przez Użytkowników, które użytkownicy umieszczać będą na własne ryzyko i odpowiedzialność.

2. We wszelkich przypadkach zamieszczenia lub innego wykorzystania na Portalu Utworów osób trzecich, Użytkownik uzyska prawo do wykorzystania utworu osoby trzeciej w zakresie niezbędnym dla przedmiotowego zakresu eksploatacji Utworu w ramach Portalu bądź doprowadzi do niezwłocznego usunięcia wszelkich kopii Utworu zamieszczonych na Portalu.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość stron, do których odsyłają jego Użytkownicy i jednocześnie daje pełną gwarancję na bezpieczne korzystanie z własnych zasobów.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich lub praw pokrewnych a w szczególności do artystycznych wykonań oraz innych praw osób trzecich, a także za nieuprawnione użycie tekstu przez inne osoby lub rozpowszechnienie tekstu bez zgody autora.

5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Portalowi lub Operatorowi, z zarzutem naruszenia przysługujących temu podmiotowi praw, bądź z zarzutem naruszenia przepisów prawa (dalej: Zarzut), w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu, Operator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o w/w okoliczności. Powiadomienie Użytkownika przez Operatora jest równoważne z wezwaniem Użytkownika do udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej pomocy w zakresie postępowania wszczętego w związku z Zarzutem. W szczególności na żądanie Operatora, Użytkownik w dopuszczalnych przez prawo granicach, doprowadzi do wstąpienia w miejsce Operatora jako strony, albo w inny sposób przystąpi do udziału w w/w postępowaniu postępowania, (np. interwenienta lub uczestnika). Użytkownik zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.

6. Każdy Użytkownik publikujący informację na łamach serwisu mojapsychologia.pl oświadcza, iż posiada zgodę na publikację danych informacji publikacji oraz do wykonywania praw pokrewnych.

7. Jeśli inaczej nie określono Portal oraz jego poszczególne elementy, w tym nazwa, logotyp, elementy graficzne, zastosowane rozwiązania techniczne oraz funkcjonalne, a także zamieszczone treści i bazy danych stanowią własność Operatora i podlegają ochronie.

8. Operator oświadcza, iż w odniesieniu do wszelkich materiałów wyczerpujących przesłanki uznania za utwór, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) innych niż wskazane w § 2 pkt 3 (dalej: Utwór), przysługują mu prawa w zakresie niezbędnym do wykorzystania w ramach Portalu i zakazanym jest ich naruszenie w jakikolwiek sposób, pod rygorem odpowiedzialności karnej określonej w przepisach o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

9. W przypadku łamiących prawo lub nieprawdziwych informacji wprowadzonych do systemu przez niezarejestrowanych Użytkowników, Operator może je wycofać bez podania przyczyny.

10. W przypadku wycofywania informacji dodanych przez zarejestrowanego Użytkownika zostanie on poinformowany o powodzie wycofania.

11. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

12. Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

13. Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody operatora jest zabronione.
§ 3
Rodzaje i zakres usług
I. Operator świadczy następujące Usługi:
1) umożliwia Użytkownikom Profesjonalistom publikowanie oryginalnych, unikatowych  treśc artykułów w sekcji artykuły oraz w blogach eksperckich.
2. Profesjonaliści publikujący artykuły mają możliwość zamieszczenia informacji o ich działalności.
2) umożliwia zamieszczanie informacji o wydarzeniach/ szkoleniach/ konferencjach z zakresu psychologii i psychoterapii;
3) umożliwienia Użytkownikowi wgrywania swoich zdjęć do Galerii dostępnej na Profilu.
II. Informacje i Profesjonalistach publikowane są w formie bezpłatnych profili.
9. Umowa o przystąpieniu do profilu zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika będącego Profesjonalistą. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony przyjmują wysłanie emaila z prośbą o unmieszczenie profilu bądź pisemna zgoda w postaci umowy.
10. Użytkownikowi będącemu Profesjonalistą,  przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie prośby o wyrejestrowanie się z Serwisu lub usunięcie swojego profilu. Usunięcie danych nastąpi w ciągu 5 dni roboczych.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o przystąpieniu do profilu ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem i w nim wskazane.
12. Operator nie jest pośrednikiem w zawieraniu umów o świadczenie usług pomiędzy Profesjonalistą lub Centrum Terapii lub Edukacji a Użytkownikiem. Operator pełni rolę komunikatora pomiędzy Profesjonalistą lub Centrum Terapii lub Edukacji a Użytkownikiem.
§ 4

Profile Profesjonalistów

1. Utworzenie Profilu nowego Profesjonalisty wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim, obejmujących: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe miejsca przyjmowania pacjentów oraz doświadczenie i kwalifikacje.
2. Każdy Profesjonalista może posiadać tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Profesjonalistów.
3. Operator ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

                                                    § 5

Zasady zawierania zmiany i rozwiązywania umów o Usługę

1. Zawarcie umowy następuje poprzez akceptację regulaminu i polityki prywatności.
5. Przetwarzanie danych osobowych Profesjonalisty,  zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Operator przetwarza dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 z póń.zm.).
6.Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Profilu Profesjonalista lub Reprezentant Centrum Terapii lub Edukacji:
a) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu;
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich prezentację w Profilu;
c) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, newspettera oraz informacji handlowych.
7. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

8. Operator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§ 6
Zasady odpowiedzialności

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Profesjonalistę.

2. Użytkownik lub Profesjonalista ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3. Operator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Profesjonalisty. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

4. Operator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

5. Operator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

6. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Profesjonalistę i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Profesjonalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
§ 8

Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Profesjonalista podając informacje o sobie w swoim profilu lub wydarzeniu/szkoleniu poprzez wysłamie ich emailem, lub dodanie poprzez formularz, ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie lub prezentacji, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.

2. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w serwisie mojapsychologia.pl , powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.

3. W sytuacji, gdy serwis mojapsychologia.pl uzyska informację o naruszeniu przez Profesjonalistę postanowień powyższych punktach, serwis mojapsychologia.pl upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub prezentacji, a Profesjonaliście, i nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.

4. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Profesjonalisty za sytuacje związane z naruszeniem ich praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod nich przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Operatora.

5. Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia Użytkownicy rozwiązują między sobą bez angażowania Operatora w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

6. Operator nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zd. 1 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.

7. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru, z której oferty skorzysta, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług.

8. Zabrania się umieszczania przez Użytkownika jakichkolwiek treści reklamowych, linków do stron internetowych, materiałów niezgodnych z prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszelkich treści niezgodnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, obrażającymi moralność oraz inne prawnie chronione dobra osobiste osób fizycznych jak i Użytkowników.

9. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu mojapsychologia.pl Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania potencjalnie lub faktycznie na szkodę serwisu mojapsychologia.pl , w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię serwisu mojapsychologia.pl. W przypadku takiego postępowania ze strony Użytkownika, serwisu mojapsychologia.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

10. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) straty pośrednie lub wynikowe, jakie Użytkownik może ponieść – poprzez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę danych przez Użytkownika,
b) polegania przez Użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez Użytkownika w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy ukazują się w ramach portalu;
c) zmian, jakie serwis może wprowadzić do usług względnie czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia usług (lub rezygnacji z jakichkolwiek elementów usług);
d) usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania materiałów zamieszczanych przez Użytkownika,
e) nie przekazania przez Użytkownika Operatorowi właściwych danych konta Użytkownika,
f) nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta na serwisie.

15. Ograniczenie odpowiedzialności Operatora wobec Użytkownika stosuje się niezależnie od uprzedzenia przez Operatora o możliwości powstania strat oraz okoliczności, iż Operator powinien był z takiej możliwości zdawać sobie sprawę.

16. Szczególnie nie należy publikować i Operator będzie usuwać jako Administrator niezgodne z prawem treści zdefiniowanych w różnych ustawach, takie przykładowo jak:

a) treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks pracy).
b) treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, a które:
¾ namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego);
¾ grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego);
¾ obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);
¾ nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego);
¾ propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego).
c) treści, za które określono sankcje w kodeksie cywilnym, a które:
¾ lżą osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
¾ zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
¾ obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego).
d) treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które:
¾ promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.);
¾ przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.);
¾ promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);
¾ ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
¾ zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.). §9 Faktury Usługodawca po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku wysyła na adres email Użytkownika za pośrednictwem adresu email fakturyelektroniczne@mojapsychologia.pl stosowną, czytelną fakturę VAT w wersji elektronicznej, zapewniając o jej autentyczności i integralności w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1528). Dla usunięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację przez Użytkownika takiego sposobu przesyłania faktur w rozumieniu § 3 w/w Rozporządzenia.
§9

Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowanie reklamacyjne

1. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, dbałości o poszanowanie zasad etyki, netykiety, otwartości oraz uczciwości wobec jego Użytkowników oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
2. Zastrzeżenia co do rzetelności informacji zawartych w Serwisie, a także uwagi, sugestie i błędy zgłasza się bezpośrednio do Operatora za pomocą emaila wysłanego na adres” kontakt@mojapsychologia.pl
3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Profesjonalisty.
5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Profesjonalisty w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na adres: kontakt@mojapsychologia.pl lub telefonicznie pod numerem 690 06 96 96.
6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Operator powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
7. Operator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.
8. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

§ 10

Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. Do korzystania z usług Serwisu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią Internet, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca np: cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
2. Podczas rejestracji i korzystania z Serwisu mojapsychologia.pl wymagane jest, aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookie.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).
4. Operator zezwala operatorom publicznie dostępnych wyszukiwarek na korzystanie z automatów służących do pobierania danych w celu kopiowania materiałów z witryny wyłącznie w celu tworzenia ogólnodostępnych, możliwych do przeszukiwania spisów materiałów, w tym kopii. Operator zastrzega sobie prawo cofnięcia takiego zezwolenia w zakresie ogólnym lub w poszczególnych przypadkach.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach stałego wprowadzania innowacji może przerwać (na stałe lub tymczasowo) świadczenie usług portalu (lub dowolnych elementów w ramach usług) na rzecz Użytkownika lub ogółu, bez uprzedniego zawiadamiania. Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług Operatora w dowolnym czasie.
6. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania z Serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła Firmy.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Operator gromadzi tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług.
2. Przez wypełnienie formularza umowy/ rejestracyjnego Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych w nim zawartych. Aktywacja Konta Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę.
3. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Operator – właściciel Serwisu mojapsychologia.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Operatora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
1) nazwisko i imiona,
2) adres zamieszkania lub pobytu,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) skype, itp.
6) numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
7) zawód,
8) wykształcenie,
9) branża,
10) zakres specjalizacji
11) miejsce pracy,
12) data urodzenia,
13) płeć,
14) znajomość języków obcych,
15) doświadczenie zawodowe,
16) historia zatrudnienia.
5. Administrator Serwisu dba o zachowanie prywatności Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Serwis wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Serwisie, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.
6. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym wskazując iż swojej działania opiera na dobrych praktykach kupieckich oraz uczciwości w obrocie gospodarczym .
7. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
8. Dopuszczalnym jest przetwarzanie danych przez Administratora zgodnie z przepisami prawa jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się w szczególności: marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną na adres kontakt@mojapsychologia.pl stosownej prośby wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
11. Wraz z usunięciem Konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury bądź innych uprawnionych zgodnie z przepisami prawa podmiotów.
12. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Operator, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w niniejszym regulaminie, które są:
1) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.§ 12 Postanowienia końcowe 1. Operator świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2013 .
3. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy wraz z wszystkimi wskazanymi załącznikami.
4. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, a ich wprowadzenie nastąpi poprzez aktualizację dokumentu. O istotnych zmianach w regulaminie Operator zobowiązuje się każdorazowo powiadomić Użytkowników na łamach Serwisu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi dotyczące Regulaminu, a także funkcjonowania Serwisu mojapsychologia.pl należy kierować pod adres e-mail: kontakt@mojapsychologia.pl
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy: – ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), – ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.) i inne właściwe w sprawach objętych niniejszym regulaminem.
7. Operator zastrzega, iż świadczenie usług objętych niniejszym regulaminem odbywać się będzie według regulacji prawa polskiego, i podlegać będzie jurysdykcji polskich sądów powszechnych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ ŚRODKI TECHNICZE DOSTĘPNE UŻYTKOWNIKAMICOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA

 

1. Konie trojańskie – Konie trojańskie to specjalne programy ukryte wewnątrz innych programów, mające na celu umożliwienie uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem Użytkownika. Koń trojański może udawać wygaszacz ekranu, grę lub każde inne pozornie pożyteczne, nieszkodliwe oprogramowanie. Nieświadomy Użytkownik samodzielnie uruchamia program, najczęściej otrzymany pocztą elektroniczną od nieprzyjaznego mu nadawcy. Najlepszą ochroną przed koniami trojańskimi jest ostrożne traktowanie oprogramowania otrzymanego z niepewnych źródeł – nieznanych nadawców lub stron WWW. Istnieje oprogramowanie chroniące przed koniami trojańskimi rozpowszechnianymi przy pomocy poczty elektronicznej, informujące o zagrożeniach w konkretnych wiadomościach, rozbrajając potencjalnie niebezpieczne załączniki i wskazując sposoby bezpiecznego ich otwierania.

2. Wirusy – Wirusy to programy, których głównym celem jest powielanie się i rozpowszechnianie. Obecnie do tego celu najczęściej używana jest poczta elektroniczna i sieci P2P. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy Użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Odbiorcy w pierwszej chwili trudno zidentyfikować zarażony komputer. Nie mając pewności co do personaliów prawdziwego nadawcy nie należy odpowiadać na takie wiadomości, gdyż dodatkowo potęguje to obciążenie sieci generowane przez działalność wirusów. Oprócz rozmnażania się wirusy najczęściej wykazują także typowo destrukcyjne zachowania, na przykład kasują pliki lub uszkadzają system na zarażonym komputerze. Wirusy mogą także zarażać inne programy znalezione w systemie doklejając do nich swój kod. Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia się przed wirusami jest używanie bezpiecznego programu skonfigurowanego w sposób uniemożliwiający działanie wirusów (np. wyłączenie makr pakietu Microsoft Office, języka JavaScript i Visual Basic). Ochronę przed wirusami zapewnia także specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym jak i na komputerze Użytkownika. Tzw. skanery antywirusowe wykrywają wirusy porównując treść wiadomości z aktualizowaną bazą znanych wirusów. W razie podejrzenia infekcji nie dopuszczają do ich dalszego rozpowszechniania, neutralizują niebezpieczne załączniki i/lub informują Użytkownika o potencjalnym zagrożeniu.

3. Spam – Spam to nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Najczęściej są nimi przypadkowe osoby nie znające nadawcy i nie zainteresowane wiadomościami od niego, a nawet otwarcie wyrażające swoje niezadowolenie z faktu otrzymywania niechcianej korespondencji tego typu. W przesyłce znajdować się mogą informacje o promocjach, oferty usług internetowych lub sposoby na “zarabianie przez Internet” – w rzeczywistości treść wiadomości nie jest istotna. Do spamu zalicza się także wszystkie łańcuszki oraz nieprawdziwe ostrzeżenia, np. przed wirusami. Adresy Użytkowników spamerzy uzyskują głównie ze stron WWW i list dyskusyjnych. Istnieje oprogramowanie, które chroni Użytkowników przed niechcianymi przesyłkami na kilka sposobów. Pierwszy z nich polega na porównywaniu miejsca pochodzenia listu z ogólnie dostępną bazą zawierającą adresy znanych spamerów i automatycznym ich blokowaniu. Innym sposobem jest inteligentna analiza zawartości listu pod względem liczby odbiorców, charakterystycznych sformułowań w temacie, etc.. W ten sposób list kwalifikowany jest jako potencjalny spam i odpowiednio oznaczany, a następnie – na życzenie Użytkownika – usuwany.
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez mojapsychologia.pl
SŁOWNICZEK

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

1. Operator/ Operator – firma Joanna Satuła-McGirr, ul. Limanowskiego 9/4, 30-551, Kraków, NIP: 6771040667, REGON: 122648181, zwany również „Administratorem Danych” lub ‘Usługodawcą’.

2. Serwis/ Portal – portal prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.mojapsychologia.pl oraz akademiamojapsychologia.pl który jest własnością firmy Joanna Satuła-McGirr z siedzibą w Krakowie, przy ul. Limanowskiego 9/4, 30-551, Kraków.

3. Użytkownik – osoba fizyczna bądź prawne korzystające z portalu biernie (przeglądając zawartość) jak i czynnie (tworząc zawartość); Użytkownik będący osobą fizyczną korzystające z portalu biernie (przeglądając zawartość) ma zapewniona przez Operatora anonimowość poprzez zakaz udostępniania jego danych bez jego zgody.

4. Aktywny czytelnik- użytkownik zarejestrowany, nie będący profesjonalistą.

5. Profesjonalista (Specjalista, Terapeuta, Ekspert)– Użytkownik będący psychologiem, terapeutą uzależnień, psychoterapeutą, coachem i każdy posiadający wykształcenie jak i uprawienia wymagane prawem do wykonywania zawodów wskazanych powyżej, co potwierdzi zamieszczonymi na jego ryzyko i odpowiedzialność stosownymi dyplomami, zaświadczeniami, itp. Profesjonalista w zakresie wykonywanego przez siebie zawodu podlega w zakresie jego wykonywania pragmatykom zawodu a w szczególności jest obowiązany do przestrzegania tajemnic prawnie chronionych i do których ochrony obligują go przepisy prawa dotyczące wykonania danego zawodu.

6. Baza danych – zbiór wszystkich informacji Serwisu dotyczące Użytkowników.

7. Profil – zbiór informacji na temat Profesjonalisty, skatalogowany i umieszczony na Portalu.

8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.

9. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

11. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

12. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.

13. Regulamin – niniejszy Regulamin
§ 1
Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, z późn.zm.) w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

2) prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

3) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

4) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator,

b) zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,

5) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

6) tryb postępowania reklamacyjnego.

7) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Operator świadczy Usługi drogą elektroniczną i telekomunikacyjną zgodnie z Regulaminem.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

4. Z usług mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Usługodawcy.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator są następujące:
a) połączenie z siecią Internet,

b) zestaw do korzystania z usług teleinformatycznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

6. Operator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Użytkownikom w celu ich zminimalizowania, określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiącym jego integralną część.
§ 2
Postanowienia ogólne

1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów publikowanych przez Użytkowników, które użytkownicy umieszczać będą na własne ryzyko i odpowiedzialność.

2. We wszelkich przypadkach zamieszczenia lub innego wykorzystania na Portalu Utworów osób trzecich, Użytkownik uzyska prawo do wykorzystania utworu osoby trzeciej w zakresie niezbędnym dla przedmiotowego zakresu eksploatacji Utworu w ramach Portalu bądź doprowadzi do niezwłocznego usunięcia wszelkich kopii Utworu zamieszczonych na Portalu.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość stron, do których odsyłają jego Użytkownicy i jednocześnie daje pełną gwarancję na bezpieczne korzystanie z własnych zasobów.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich lub praw pokrewnych a w szczególności do artystycznych wykonań oraz innych praw osób trzecich, a także za nieuprawnione użycie tekstu przez inne osoby lub rozpowszechnienie tekstu bez zgody autora.

5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Portalowi lub Operatorowi, z zarzutem naruszenia przysługujących temu podmiotowi praw, bądź z zarzutem naruszenia przepisów prawa (dalej: Zarzut), w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu, Operator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o w/w okoliczności. Powiadomienie Użytkownika przez Operatora jest równoważne z wezwaniem Użytkownika do udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej pomocy w zakresie postępowania wszczętego w związku z Zarzutem. W szczególności na żądanie Operatora, Użytkownik w dopuszczalnych przez prawo granicach, doprowadzi do wstąpienia w miejsce Operatora jako strony, albo w inny sposób przystąpi do udziału w w/w postępowaniu postępowania, (np. interwenienta lub uczestnika). Użytkownik zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.

6. Każdy Użytkownik publikujący informację na łamach serwisu mojapsychologia.pl oświadcza, iż posiada zgodę na publikację danych informacji publikacji oraz do wykonywania praw pokrewnych.

7. Jeśli inaczej nie określono Portal oraz jego poszczególne elementy, w tym nazwa, logotyp, elementy graficzne, zastosowane rozwiązania techniczne oraz funkcjonalne, a także zamieszczone treści i bazy danych stanowią własność Operatora i podlegają ochronie.

8. Operator oświadcza, iż w odniesieniu do wszelkich materiałów wyczerpujących przesłanki uznania za utwór, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) innych niż wskazane w § 2 pkt 3 (dalej: Utwór), przysługują mu prawa w zakresie niezbędnym do wykorzystania w ramach Portalu i zakazanym jest ich naruszenie w jakikolwiek sposób, pod rygorem odpowiedzialności karnej określonej w przepisach o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

9. W przypadku łamiących prawo lub nieprawdziwych informacji wprowadzonych do systemu przez niezarejestrowanych Użytkowników, Operator może je wycofać bez podania przyczyny.

10. W przypadku wycofywania informacji dodanych przez zarejestrowanego Użytkownika zostanie on poinformowany o powodzie wycofania.

11. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

12. Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

13. Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody operatora jest zabronione.
§ 3
Rodzaje i zakres usług
I. Operator świadczy następujące Usługi:
1) umożliwia Użytkownikom Profesjonalistom publikowanie oryginalnych, unikatowych  treśc artykułów w sekcji artykuły oraz w blogach eksperckich.
2. Profesjonaliści publikujący artykuły mają możliwość zamieszczenia informacji o ich działalności.
2) umożliwia zamieszczanie informacji o wydarzeniach/ szkoleniach/ konferencjach z zakresu psychologii i psychoterapii;
3) umożliwienia Użytkownikowi wgrywania swoich zdjęć do Galerii dostępnej na Profilu.
II. Informacje i Profesjonalistach publikowane są w formie bezpłatnych profili.
9. Umowa o przystąpieniu do profilu zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika będącego Profesjonalistą. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony przyjmują wysłanie emaila z prośbą o unmieszczenie profilu bądź pisemna zgoda w postaci umowy.
10. Użytkownikowi będącemu Profesjonalistą,  przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie prośby o wyrejestrowanie się z Serwisu lub usunięcie swojego profilu. Usunięcie danych nastąpi w ciągu 5 dni roboczych.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o przystąpieniu do profilu ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem i w nim wskazane.
12. Operator nie jest pośrednikiem w zawieraniu umów o świadczenie usług pomiędzy Profesjonalistą lub Centrum Terapii lub Edukacji a Użytkownikiem. Operator pełni rolę komunikatora pomiędzy Profesjonalistą lub Centrum Terapii lub Edukacji a Użytkownikiem.
§ 4

Profile Profesjonalistów

1. Utworzenie Profilu nowego Profesjonalisty wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim, obejmujących: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe miejsca przyjmowania pacjentów oraz doświadczenie i kwalifikacje.
2. Każdy Profesjonalista może posiadać tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Profesjonalistów.
3. Operator ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

                                                    § 5

Zasady zawierania zmiany i rozwiązywania umów o Usługę

1. Zawarcie umowy następuje poprzez akceptację regulaminu i polityki prywatności.
5. Przetwarzanie danych osobowych Profesjonalisty,  zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Operator przetwarza dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 z póń.zm.).
6.Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Profilu Profesjonalista lub Reprezentant Centrum Terapii lub Edukacji:
a) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu;
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich prezentację w Profilu;
c) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, newspettera oraz informacji handlowych.
7. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

8. Operator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§ 6
Zasady odpowiedzialności

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Profesjonalistę.

2. Użytkownik lub Profesjonalista ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3. Operator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Profesjonalisty. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

4. Operator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

5. Operator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

6. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Profesjonalistę i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Profesjonalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
§ 8

Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Profesjonalista podając informacje o sobie w swoim profilu lub wydarzeniu/szkoleniu poprzez wysłamie ich emailem, lub dodanie poprzez formularz, ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie lub prezentacji, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.

2. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w serwisie mojapsychologia.pl , powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.

3. W sytuacji, gdy serwis mojapsychologia.pl uzyska informację o naruszeniu przez Profesjonalistę postanowień powyższych punktach, serwis mojapsychologia.pl upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub prezentacji, a Profesjonaliście, i nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.

4. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Profesjonalisty za sytuacje związane z naruszeniem ich praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod nich przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Operatora.

5. Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia Użytkownicy rozwiązują między sobą bez angażowania Operatora w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

6. Operator nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zd. 1 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.

7. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru, z której oferty skorzysta, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług.

8. Zabrania się umieszczania przez Użytkownika jakichkolwiek treści reklamowych, linków do stron internetowych, materiałów niezgodnych z prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszelkich treści niezgodnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, obrażającymi moralność oraz inne prawnie chronione dobra osobiste osób fizycznych jak i Użytkowników.

9. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu mojapsychologia.pl Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania potencjalnie lub faktycznie na szkodę serwisu mojapsychologia.pl , w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię serwisu mojapsychologia.pl. W przypadku takiego postępowania ze strony Użytkownika, serwisu mojapsychologia.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

10. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) straty pośrednie lub wynikowe, jakie Użytkownik może ponieść – poprzez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę danych przez Użytkownika,
b) polegania przez Użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez Użytkownika w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy ukazują się w ramach portalu;
c) zmian, jakie serwis może wprowadzić do usług względnie czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia usług (lub rezygnacji z jakichkolwiek elementów usług);
d) usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania materiałów zamieszczanych przez Użytkownika,
e) nie przekazania przez Użytkownika Operatorowi właściwych danych konta Użytkownika,
f) nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta na serwisie.

15. Ograniczenie odpowiedzialności Operatora wobec Użytkownika stosuje się niezależnie od uprzedzenia przez Operatora o możliwości powstania strat oraz okoliczności, iż Operator powinien był z takiej możliwości zdawać sobie sprawę.

16. Szczególnie nie należy publikować i Operator będzie usuwać jako Administrator niezgodne z prawem treści zdefiniowanych w różnych ustawach, takie przykładowo jak:

a) treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks pracy).
b) treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, a które:
¾ namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego);
¾ grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego);
¾ obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);
¾ nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego);
¾ propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego).
c) treści, za które określono sankcje w kodeksie cywilnym, a które:
¾ lżą osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
¾ zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
¾ obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego).
d) treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które:
¾ promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.);
¾ przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.);
¾ promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);
¾ ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
¾ zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.). §9 Faktury Usługodawca po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku wysyła na adres email Użytkownika za pośrednictwem adresu email fakturyelektroniczne@mojapsychologia.pl stosowną, czytelną fakturę VAT w wersji elektronicznej, zapewniając o jej autentyczności i integralności w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1528). Dla usunięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację przez Użytkownika takiego sposobu przesyłania faktur w rozumieniu § 3 w/w Rozporządzenia.
§9

Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowanie reklamacyjne

1. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, dbałości o poszanowanie zasad etyki, netykiety, otwartości oraz uczciwości wobec jego Użytkowników oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
2. Zastrzeżenia co do rzetelności informacji zawartych w Serwisie, a także uwagi, sugestie i błędy zgłasza się bezpośrednio do Operatora za pomocą emaila wysłanego na adres” kontakt@mojapsychologia.pl
3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Profesjonalisty.
5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Profesjonalisty w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na adres: kontakt@mojapsychologia.pl lub telefonicznie pod numerem 690 06 96 96.
6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Operator powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
7. Operator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.
8. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

§ 10

Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. Do korzystania z usług Serwisu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią Internet, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca np: cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
2. Podczas rejestracji i korzystania z Serwisu mojapsychologia.pl wymagane jest, aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookie.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).
4. Operator zezwala operatorom publicznie dostępnych wyszukiwarek na korzystanie z automatów służących do pobierania danych w celu kopiowania materiałów z witryny wyłącznie w celu tworzenia ogólnodostępnych, możliwych do przeszukiwania spisów materiałów, w tym kopii. Operator zastrzega sobie prawo cofnięcia takiego zezwolenia w zakresie ogólnym lub w poszczególnych przypadkach.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach stałego wprowadzania innowacji może przerwać (na stałe lub tymczasowo) świadczenie usług portalu (lub dowolnych elementów w ramach usług) na rzecz Użytkownika lub ogółu, bez uprzedniego zawiadamiania. Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług Operatora w dowolnym czasie.
6. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania z Serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła Firmy.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Operator gromadzi tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług.
2. Przez wypełnienie formularza umowy/ rejestracyjnego Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych w nim zawartych. Aktywacja Konta Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę.
3. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Operator – właściciel Serwisu mojapsychologia.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Operatora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
1) nazwisko i imiona,
2) adres zamieszkania lub pobytu,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) skype, itp.
6) numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
7) zawód,
8) wykształcenie,
9) branża,
10) zakres specjalizacji
11) miejsce pracy,
12) data urodzenia,
13) płeć,
14) znajomość języków obcych,
15) doświadczenie zawodowe,
16) historia zatrudnienia.
5. Administrator Serwisu dba o zachowanie prywatności Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Serwis wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Serwisie, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.
6. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym wskazując iż swojej działania opiera na dobrych praktykach kupieckich oraz uczciwości w obrocie gospodarczym .
7. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
8. Dopuszczalnym jest przetwarzanie danych przez Administratora zgodnie z przepisami prawa jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się w szczególności: marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną na adres kontakt@mojapsychologia.pl stosownej prośby wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
11. Wraz z usunięciem Konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury bądź innych uprawnionych zgodnie z przepisami prawa podmiotów.
12. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Operator, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w niniejszym regulaminie, które są:
1) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.§ 12 Postanowienia końcowe 1. Operator świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2013 .
3. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy wraz z wszystkimi wskazanymi załącznikami.
4. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, a ich wprowadzenie nastąpi poprzez aktualizację dokumentu. O istotnych zmianach w regulaminie Operator zobowiązuje się każdorazowo powiadomić Użytkowników na łamach Serwisu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi dotyczące Regulaminu, a także funkcjonowania Serwisu mojapsychologia.pl należy kierować pod adres e-mail: kontakt@mojapsychologia.pl
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy: – ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), – ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.) i inne właściwe w sprawach objętych niniejszym regulaminem.
7. Operator zastrzega, iż świadczenie usług objętych niniejszym regulaminem odbywać się będzie według regulacji prawa polskiego, i podlegać będzie jurysdykcji polskich sądów powszechnych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ ŚRODKI TECHNICZE DOSTĘPNE UŻYTKOWNIKAMICOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA

 

1. Konie trojańskie – Konie trojańskie to specjalne programy ukryte wewnątrz innych programów, mające na celu umożliwienie uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem Użytkownika. Koń trojański może udawać wygaszacz ekranu, grę lub każde inne pozornie pożyteczne, nieszkodliwe oprogramowanie. Nieświadomy Użytkownik samodzielnie uruchamia program, najczęściej otrzymany pocztą elektroniczną od nieprzyjaznego mu nadawcy. Najlepszą ochroną przed koniami trojańskimi jest ostrożne traktowanie oprogramowania otrzymanego z niepewnych źródeł – nieznanych nadawców lub stron WWW. Istnieje oprogramowanie chroniące przed koniami trojańskimi rozpowszechnianymi przy pomocy poczty elektronicznej, informujące o zagrożeniach w konkretnych wiadomościach, rozbrajając potencjalnie niebezpieczne załączniki i wskazując sposoby bezpiecznego ich otwierania.

2. Wirusy – Wirusy to programy, których głównym celem jest powielanie się i rozpowszechnianie. Obecnie do tego celu najczęściej używana jest poczta elektroniczna i sieci P2P. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy Użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Odbiorcy w pierwszej chwili trudno zidentyfikować zarażony komputer. Nie mając pewności co do personaliów prawdziwego nadawcy nie należy odpowiadać na takie wiadomości, gdyż dodatkowo potęguje to obciążenie sieci generowane przez działalność wirusów. Oprócz rozmnażania się wirusy najczęściej wykazują także typowo destrukcyjne zachowania, na przykład kasują pliki lub uszkadzają system na zarażonym komputerze. Wirusy mogą także zarażać inne programy znalezione w systemie doklejając do nich swój kod. Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia się przed wirusami jest używanie bezpiecznego programu skonfigurowanego w sposób uniemożliwiający działanie wirusów (np. wyłączenie makr pakietu Microsoft Office, języka JavaScript i Visual Basic). Ochronę przed wirusami zapewnia także specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym jak i na komputerze Użytkownika. Tzw. skanery antywirusowe wykrywają wirusy porównując treść wiadomości z aktualizowaną bazą znanych wirusów. W razie podejrzenia infekcji nie dopuszczają do ich dalszego rozpowszechniania, neutralizują niebezpieczne załączniki i/lub informują Użytkownika o potencjalnym zagrożeniu.

3. Spam – Spam to nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Najczęściej są nimi przypadkowe osoby nie znające nadawcy i nie zainteresowane wiadomościami od niego, a nawet otwarcie wyrażające swoje niezadowolenie z faktu otrzymywania niechcianej korespondencji tego typu. W przesyłce znajdować się mogą informacje o promocjach, oferty usług internetowych lub sposoby na “zarabianie przez Internet” – w rzeczywistości treść wiadomości nie jest istotna. Do spamu zalicza się także wszystkie łańcuszki oraz nieprawdziwe ostrzeżenia, np. przed wirusami. Adresy Użytkowników spamerzy uzyskują głównie ze stron WWW i list dyskusyjnych. Istnieje oprogramowanie, które chroni Użytkowników przed niechcianymi przesyłkami na kilka sposobów. Pierwszy z nich polega na porównywaniu miejsca pochodzenia listu z ogólnie dostępną bazą zawierającą adresy znanych spamerów i automatycznym ich blokowaniu. Innym sposobem jest inteligentna analiza zawartości listu pod względem liczby odbiorców, charakterystycznych sformułowań w temacie, etc.. W ten sposób list kwalifikowany jest jako potencjalny spam i odpowiednio oznaczany, a następnie – na życzenie Użytkownika – usuwany.
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez mojapsychologia.pl
SŁOWNICZEK

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

1. Operator/ Operator – firma Joanna Satuła-McGirr, ul. Limanowskiego 9/4, 30-551, Kraków, NIP: 6771040667, REGON: 122648181, zwany również „Administratorem Danych” lub ‘Usługodawcą’.

2. Serwis/ Portal – portal prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.mojapsychologia.pl oraz akademiamojapsychologia.pl który jest własnością firmy Joanna Satuła-McGirr z siedzibą w Krakowie, przy ul. Limanowskiego 9/4, 30-551, Kraków.

3. Użytkownik – osoba fizyczna bądź prawne korzystające z portalu biernie (przeglądając zawartość) jak i czynnie (tworząc zawartość); Użytkownik będący osobą fizyczną korzystające z portalu biernie (przeglądając zawartość) ma zapewniona przez Operatora anonimowość poprzez zakaz udostępniania jego danych bez jego zgody.

4. Aktywny czytelnik- użytkownik zarejestrowany, nie będący profesjonalistą.

5. Profesjonalista (Specjalista, Terapeuta, Ekspert)– Użytkownik będący psychologiem, terapeutą uzależnień, psychoterapeutą, coachem i każdy posiadający wykształcenie jak i uprawienia wymagane prawem do wykonywania zawodów wskazanych powyżej, co potwierdzi zamieszczonymi na jego ryzyko i odpowiedzialność stosownymi dyplomami, zaświadczeniami, itp. Profesjonalista w zakresie wykonywanego przez siebie zawodu podlega w zakresie jego wykonywania pragmatykom zawodu a w szczególności jest obowiązany do przestrzegania tajemnic prawnie chronionych i do których ochrony obligują go przepisy prawa dotyczące wykonania danego zawodu.

6. Baza danych – zbiór wszystkich informacji Serwisu dotyczące Użytkowników.

7. Profil – zbiór informacji na temat Profesjonalisty, skatalogowany i umieszczony na Portalu.

8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.

9. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

11. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

12. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.

13. Regulamin – niniejszy Regulamin
§ 1
Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, z późn.zm.) w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

2) prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

3) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

4) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator,

b) zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,

5) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

6) tryb postępowania reklamacyjnego.

7) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Operator świadczy Usługi drogą elektroniczną i telekomunikacyjną zgodnie z Regulaminem.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

4. Z usług mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Usługodawcy.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator są następujące:
a) połączenie z siecią Internet,

b) zestaw do korzystania z usług teleinformatycznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

6. Operator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Użytkownikom w celu ich zminimalizowania, określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiącym jego integralną część.
§ 2
Postanowienia ogólne

1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów publikowanych przez Użytkowników, które użytkownicy umieszczać będą na własne ryzyko i odpowiedzialność.

2. We wszelkich przypadkach zamieszczenia lub innego wykorzystania na Portalu Utworów osób trzecich, Użytkownik uzyska prawo do wykorzystania utworu osoby trzeciej w zakresie niezbędnym dla przedmiotowego zakresu eksploatacji Utworu w ramach Portalu bądź doprowadzi do niezwłocznego usunięcia wszelkich kopii Utworu zamieszczonych na Portalu.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość stron, do których odsyłają jego Użytkownicy i jednocześnie daje pełną gwarancję na bezpieczne korzystanie z własnych zasobów.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich lub praw pokrewnych a w szczególności do artystycznych wykonań oraz innych praw osób trzecich, a także za nieuprawnione użycie tekstu przez inne osoby lub rozpowszechnienie tekstu bez zgody autora.

5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Portalowi lub Operatorowi, z zarzutem naruszenia przysługujących temu podmiotowi praw, bądź z zarzutem naruszenia przepisów prawa (dalej: Zarzut), w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu, Operator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o w/w okoliczności. Powiadomienie Użytkownika przez Operatora jest równoważne z wezwaniem Użytkownika do udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej pomocy w zakresie postępowania wszczętego w związku z Zarzutem. W szczególności na żądanie Operatora, Użytkownik w dopuszczalnych przez prawo granicach, doprowadzi do wstąpienia w miejsce Operatora jako strony, albo w inny sposób przystąpi do udziału w w/w postępowaniu postępowania, (np. interwenienta lub uczestnika). Użytkownik zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.

6. Każdy Użytkownik publikujący informację na łamach serwisu mojapsychologia.pl oświadcza, iż posiada zgodę na publikację danych informacji publikacji oraz do wykonywania praw pokrewnych.

7. Jeśli inaczej nie określono Portal oraz jego poszczególne elementy, w tym nazwa, logotyp, elementy graficzne, zastosowane rozwiązania techniczne oraz funkcjonalne, a także zamieszczone treści i bazy danych stanowią własność Operatora i podlegają ochronie.

8. Operator oświadcza, iż w odniesieniu do wszelkich materiałów wyczerpujących przesłanki uznania za utwór, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) innych niż wskazane w § 2 pkt 3 (dalej: Utwór), przysługują mu prawa w zakresie niezbędnym do wykorzystania w ramach Portalu i zakazanym jest ich naruszenie w jakikolwiek sposób, pod rygorem odpowiedzialności karnej określonej w przepisach o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

9. W przypadku łamiących prawo lub nieprawdziwych informacji wprowadzonych do systemu przez niezarejestrowanych Użytkowników, Operator może je wycofać bez podania przyczyny.

10. W przypadku wycofywania informacji dodanych przez zarejestrowanego Użytkownika zostanie on poinformowany o powodzie wycofania.

11. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

12. Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

13. Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody operatora jest zabronione.
§ 3
Rodzaje i zakres usług
I. Operator świadczy następujące Usługi:
1) umożliwia Użytkownikom Profesjonalistom publikowanie oryginalnych, unikatowych  treśc artykułów w sekcji artykuły oraz w blogach eksperckich.
2. Profesjonaliści publikujący artykuły mają możliwość zamieszczenia informacji o ich działalności.
2) umożliwia zamieszczanie informacji o wydarzeniach/ szkoleniach/ konferencjach z zakresu psychologii i psychoterapii;
3) umożliwienia Użytkownikowi wgrywania swoich zdjęć do Galerii dostępnej na Profilu.
II. Informacje i Profesjonalistach publikowane są w formie bezpłatnych profili.
9. Umowa o przystąpieniu do profilu zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika będącego Profesjonalistą. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony przyjmują wysłanie emaila z prośbą o unmieszczenie profilu bądź pisemna zgoda w postaci umowy.
10. Użytkownikowi będącemu Profesjonalistą,  przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie prośby o wyrejestrowanie się z Serwisu lub usunięcie swojego profilu. Usunięcie danych nastąpi w ciągu 5 dni roboczych.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o przystąpieniu do profilu ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem i w nim wskazane.
12. Operator nie jest pośrednikiem w zawieraniu umów o świadczenie usług pomiędzy Profesjonalistą lub Centrum Terapii lub Edukacji a Użytkownikiem. Operator pełni rolę komunikatora pomiędzy Profesjonalistą lub Centrum Terapii lub Edukacji a Użytkownikiem.
§ 4

Profile Profesjonalistów

1. Utworzenie Profilu nowego Profesjonalisty wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim, obejmujących: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe miejsca przyjmowania pacjentów oraz doświadczenie i kwalifikacje.
2. Każdy Profesjonalista może posiadać tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Profesjonalistów.
3. Operator ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

                                                    § 5

Zasady zawierania zmiany i rozwiązywania umów o Usługę

1. Zawarcie umowy następuje poprzez akceptację regulaminu i polityki prywatności.
5. Przetwarzanie danych osobowych Profesjonalisty,  zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Operator przetwarza dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 z póń.zm.).
6.Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Profilu Profesjonalista lub Reprezentant Centrum Terapii lub Edukacji:
a) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu;
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich prezentację w Profilu;
c) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, newspettera oraz informacji handlowych.
7. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

8. Operator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§ 6
Zasady odpowiedzialności

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Profesjonalistę.

2. Użytkownik lub Profesjonalista ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3. Operator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Profesjonalisty. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

4. Operator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

5. Operator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

6. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Profesjonalistę i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Profesjonalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
§ 8

Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Profesjonalista podając informacje o sobie w swoim profilu lub wydarzeniu/szkoleniu poprzez wysłamie ich emailem, lub dodanie poprzez formularz, ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie lub prezentacji, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.

2. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w serwisie mojapsychologia.pl , powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.

3. W sytuacji, gdy serwis mojapsychologia.pl uzyska informację o naruszeniu przez Profesjonalistę postanowień powyższych punktach, serwis mojapsychologia.pl upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub prezentacji, a Profesjonaliście, i nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.

4. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Profesjonalisty za sytuacje związane z naruszeniem ich praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod nich przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Operatora.

5. Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia Użytkownicy rozwiązują między sobą bez angażowania Operatora w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

6. Operator nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zd. 1 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.

7. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru, z której oferty skorzysta, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług.

8. Zabrania się umieszczania przez Użytkownika jakichkolwiek treści reklamowych, linków do stron internetowych, materiałów niezgodnych z prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszelkich treści niezgodnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, obrażającymi moralność oraz inne prawnie chronione dobra osobiste osób fizycznych jak i Użytkowników.

9. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu mojapsychologia.pl Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania potencjalnie lub faktycznie na szkodę serwisu mojapsychologia.pl , w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię serwisu mojapsychologia.pl. W przypadku takiego postępowania ze strony Użytkownika, serwisu mojapsychologia.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

10. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) straty pośrednie lub wynikowe, jakie Użytkownik może ponieść – poprzez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę danych przez Użytkownika,
b) polegania przez Użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez Użytkownika w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy ukazują się w ramach portalu;
c) zmian, jakie serwis może wprowadzić do usług względnie czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia usług (lub rezygnacji z jakichkolwiek elementów usług);
d) usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania materiałów zamieszczanych przez Użytkownika,
e) nie przekazania przez Użytkownika Operatorowi właściwych danych konta Użytkownika,
f) nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta na serwisie.

15. Ograniczenie odpowiedzialności Operatora wobec Użytkownika stosuje się niezależnie od uprzedzenia przez Operatora o możliwości powstania strat oraz okoliczności, iż Operator powinien był z takiej możliwości zdawać sobie sprawę.

16. Szczególnie nie należy publikować i Operator będzie usuwać jako Administrator niezgodne z prawem treści zdefiniowanych w różnych ustawach, takie przykładowo jak:

a) treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks pracy).
b) treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, a które:
¾ namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego);
¾ grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego);
¾ obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);
¾ nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego);
¾ propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego).
c) treści, za które określono sankcje w kodeksie cywilnym, a które:
¾ lżą osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
¾ zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
¾ obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego).
d) treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które:
¾ promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.);
¾ przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.);
¾ promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);
¾ ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
¾ zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.). §9 Faktury Usługodawca po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku wysyła na adres email Użytkownika za pośrednictwem adresu email fakturyelektroniczne@mojapsychologia.pl stosowną, czytelną fakturę VAT w wersji elektronicznej, zapewniając o jej autentyczności i integralności w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1528). Dla usunięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację przez Użytkownika takiego sposobu przesyłania faktur w rozumieniu § 3 w/w Rozporządzenia.
§9

Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowanie reklamacyjne

1. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, dbałości o poszanowanie zasad etyki, netykiety, otwartości oraz uczciwości wobec jego Użytkowników oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
2. Zastrzeżenia co do rzetelności informacji zawartych w Serwisie, a także uwagi, sugestie i błędy zgłasza się bezpośrednio do Operatora za pomocą emaila wysłanego na adres” kontakt@mojapsychologia.pl
3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Profesjonalisty.
5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Profesjonalisty w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na adres: kontakt@mojapsychologia.pl lub telefonicznie pod numerem 690 06 96 96.
6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Operator powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
7. Operator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.
8. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

§ 10

Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. Do korzystania z usług Serwisu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią Internet, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca np: cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
2. Podczas rejestracji i korzystania z Serwisu mojapsychologia.pl wymagane jest, aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookie.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).
4. Operator zezwala operatorom publicznie dostępnych wyszukiwarek na korzystanie z automatów służących do pobierania danych w celu kopiowania materiałów z witryny wyłącznie w celu tworzenia ogólnodostępnych, możliwych do przeszukiwania spisów materiałów, w tym kopii. Operator zastrzega sobie prawo cofnięcia takiego zezwolenia w zakresie ogólnym lub w poszczególnych przypadkach.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach stałego wprowadzania innowacji może przerwać (na stałe lub tymczasowo) świadczenie usług portalu (lub dowolnych elementów w ramach usług) na rzecz Użytkownika lub ogółu, bez uprzedniego zawiadamiania. Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług Operatora w dowolnym czasie.
6. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania z Serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła Firmy.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Operator gromadzi tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług.
2. Przez wypełnienie formularza umowy/ rejestracyjnego Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych w nim zawartych. Aktywacja Konta Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę.
3. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Operator – właściciel Serwisu mojapsychologia.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Operatora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
1) nazwisko i imiona,
2) adres zamieszkania lub pobytu,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) skype, itp.
6) numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
7) zawód,
8) wykształcenie,
9) branża,
10) zakres specjalizacji
11) miejsce pracy,
12) data urodzenia,
13) płeć,
14) znajomość języków obcych,
15) doświadczenie zawodowe,
16) historia zatrudnienia.
5. Administrator Serwisu dba o zachowanie prywatności Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Serwis wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Serwisie, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.
6. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym wskazując iż swojej działania opiera na dobrych praktykach kupieckich oraz uczciwości w obrocie gospodarczym .
7. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
8. Dopuszczalnym jest przetwarzanie danych przez Administratora zgodnie z przepisami prawa jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się w szczególności: marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną na adres kontakt@mojapsychologia.pl stosownej prośby wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
11. Wraz z usunięciem Konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury bądź innych uprawnionych zgodnie z przepisami prawa podmiotów.
12. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Operator, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w niniejszym regulaminie, które są:
1) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.§ 12 Postanowienia końcowe 1. Operator świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2013 .
3. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy wraz z wszystkimi wskazanymi załącznikami.
4. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, a ich wprowadzenie nastąpi poprzez aktualizację dokumentu. O istotnych zmianach w regulaminie Operator zobowiązuje się każdorazowo powiadomić Użytkowników na łamach Serwisu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi dotyczące Regulaminu, a także funkcjonowania Serwisu mojapsychologia.pl należy kierować pod adres e-mail: kontakt@mojapsychologia.pl
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy: – ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), – ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.) i inne właściwe w sprawach objętych niniejszym regulaminem.
7. Operator zastrzega, iż świadczenie usług objętych niniejszym regulaminem odbywać się będzie według regulacji prawa polskiego, i podlegać będzie jurysdykcji polskich sądów powszechnych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ ŚRODKI TECHNICZE DOSTĘPNE UŻYTKOWNIKAMICOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA

 

1. Konie trojańskie – Konie trojańskie to specjalne programy ukryte wewnątrz innych programów, mające na celu umożliwienie uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem Użytkownika. Koń trojański może udawać wygaszacz ekranu, grę lub każde inne pozornie pożyteczne, nieszkodliwe oprogramowanie. Nieświadomy Użytkownik samodzielnie uruchamia program, najczęściej otrzymany pocztą elektroniczną od nieprzyjaznego mu nadawcy. Najlepszą ochroną przed koniami trojańskimi jest ostrożne traktowanie oprogramowania otrzymanego z niepewnych źródeł – nieznanych nadawców lub stron WWW. Istnieje oprogramowanie chroniące przed koniami trojańskimi rozpowszechnianymi przy pomocy poczty elektronicznej, informujące o zagrożeniach w konkretnych wiadomościach, rozbrajając potencjalnie niebezpieczne załączniki i wskazując sposoby bezpiecznego ich otwierania.

2. Wirusy – Wirusy to programy, których głównym celem jest powielanie się i rozpowszechnianie. Obecnie do tego celu najczęściej używana jest poczta elektroniczna i sieci P2P. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy Użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Odbiorcy w pierwszej chwili trudno zidentyfikować zarażony komputer. Nie mając pewności co do personaliów prawdziwego nadawcy nie należy odpowiadać na takie wiadomości, gdyż dodatkowo potęguje to obciążenie sieci generowane przez działalność wirusów. Oprócz rozmnażania się wirusy najczęściej wykazują także typowo destrukcyjne zachowania, na przykład kasują pliki lub uszkadzają system na zarażonym komputerze. Wirusy mogą także zarażać inne programy znalezione w systemie doklejając do nich swój kod. Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia się przed wirusami jest używanie bezpiecznego programu skonfigurowanego w sposób uniemożliwiający działanie wirusów (np. wyłączenie makr pakietu Microsoft Office, języka JavaScript i Visual Basic). Ochronę przed wirusami zapewnia także specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym jak i na komputerze Użytkownika. Tzw. skanery antywirusowe wykrywają wirusy porównując treść wiadomości z aktualizowaną bazą znanych wirusów. W razie podejrzenia infekcji nie dopuszczają do ich dalszego rozpowszechniania, neutralizują niebezpieczne załączniki i/lub informują Użytkownika o potencjalnym zagrożeniu.

3. Spam – Spam to nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Najczęściej są nimi przypadkowe osoby nie znające nadawcy i nie zainteresowane wiadomościami od niego, a nawet otwarcie wyrażające swoje niezadowolenie z faktu otrzymywania niechcianej korespondencji tego typu. W przesyłce znajdować się mogą informacje o promocjach, oferty usług internetowych lub sposoby na “zarabianie przez Internet” – w rzeczywistości treść wiadomości nie jest istotna. Do spamu zalicza się także wszystkie łańcuszki oraz nieprawdziwe ostrzeżenia, np. przed wirusami. Adresy Użytkowników spamerzy uzyskują głównie ze stron WWW i list dyskusyjnych. Istnieje oprogramowanie, które chroni Użytkowników przed niechcianymi przesyłkami na kilka sposobów. Pierwszy z nich polega na porównywaniu miejsca pochodzenia listu z ogólnie dostępną bazą zawierającą adresy znanych spamerów i automatycznym ich blokowaniu. Innym sposobem jest inteligentna analiza zawartości listu pod względem liczby odbiorców, charakterystycznych sformułowań w temacie, etc.. W ten sposób list kwalifikowany jest jako potencjalny spam i odpowiednio oznaczany, a następnie – na życzenie Użytkownika – usuwany.
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez mojapsychologia.pl
SŁOWNICZEK

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

1. Operator/ Operator – firma Joanna Satuła-McGirr, ul. Limanowskiego 9/4, 30-551, Kraków, NIP: 6771040667, REGON: 122648181, zwany również „Administratorem Danych” lub ‘Usługodawcą’.

2. Serwis/ Portal – portal prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.mojapsychologia.pl oraz akademiamojapsychologia.pl który jest własnością firmy Joanna Satuła-McGirr z siedzibą w Krakowie, przy ul. Limanowskiego 9/4, 30-551, Kraków.

3. Użytkownik – osoba fizyczna bądź prawne korzystające z portalu biernie (przeglądając zawartość) jak i czynnie (tworząc zawartość); Użytkownik będący osobą fizyczną korzystające z portalu biernie (przeglądając zawartość) ma zapewniona przez Operatora anonimowość poprzez zakaz udostępniania jego danych bez jego zgody.

4. Aktywny czytelnik- użytkownik zarejestrowany, nie będący profesjonalistą.

5. Profesjonalista (Specjalista, Terapeuta, Ekspert)– Użytkownik będący psychologiem, terapeutą uzależnień, psychoterapeutą, coachem i każdy posiadający wykształcenie jak i uprawienia wymagane prawem do wykonywania zawodów wskazanych powyżej, co potwierdzi zamieszczonymi na jego ryzyko i odpowiedzialność stosownymi dyplomami, zaświadczeniami, itp. Profesjonalista w zakresie wykonywanego przez siebie zawodu podlega w zakresie jego wykonywania pragmatykom zawodu a w szczególności jest obowiązany do przestrzegania tajemnic prawnie chronionych i do których ochrony obligują go przepisy prawa dotyczące wykonania danego zawodu.

6. Baza danych – zbiór wszystkich informacji Serwisu dotyczące Użytkowników.

7. Profil – zbiór informacji na temat Profesjonalisty, skatalogowany i umieszczony na Portalu.

8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.

9. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

11. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

12. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.

13. Regulamin – niniejszy Regulamin
§ 1
Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, z późn.zm.) w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

2) prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

3) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

4) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator,

b) zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,

5) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

6) tryb postępowania reklamacyjnego.

7) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Operator świadczy Usługi drogą elektroniczną i telekomunikacyjną zgodnie z Regulaminem.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

4. Z usług mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Usługodawcy.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator są następujące:
a) połączenie z siecią Internet,

b) zestaw do korzystania z usług teleinformatycznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

6. Operator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Użytkownikom w celu ich zminimalizowania, określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiącym jego integralną część.
§ 2
Postanowienia ogólne

1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów publikowanych przez Użytkowników, które użytkownicy umieszczać będą na własne ryzyko i odpowiedzialność.

2. We wszelkich przypadkach zamieszczenia lub innego wykorzystania na Portalu Utworów osób trzecich, Użytkownik uzyska prawo do wykorzystania utworu osoby trzeciej w zakresie niezbędnym dla przedmiotowego zakresu eksploatacji Utworu w ramach Portalu bądź doprowadzi do niezwłocznego usunięcia wszelkich kopii Utworu zamieszczonych na Portalu.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość stron, do których odsyłają jego Użytkownicy i jednocześnie daje pełną gwarancję na bezpieczne korzystanie z własnych zasobów.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich lub praw pokrewnych a w szczególności do artystycznych wykonań oraz innych praw osób trzecich, a także za nieuprawnione użycie tekstu przez inne osoby lub rozpowszechnienie tekstu bez zgody autora.

5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Portalowi lub Operatorowi, z zarzutem naruszenia przysługujących temu podmiotowi praw, bądź z zarzutem naruszenia przepisów prawa (dalej: Zarzut), w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu, Operator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o w/w okoliczności. Powiadomienie Użytkownika przez Operatora jest równoważne z wezwaniem Użytkownika do udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej pomocy w zakresie postępowania wszczętego w związku z Zarzutem. W szczególności na żądanie Operatora, Użytkownik w dopuszczalnych przez prawo granicach, doprowadzi do wstąpienia w miejsce Operatora jako strony, albo w inny sposób przystąpi do udziału w w/w postępowaniu postępowania, (np. interwenienta lub uczestnika). Użytkownik zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.

6. Każdy Użytkownik publikujący informację na łamach serwisu mojapsychologia.pl oświadcza, iż posiada zgodę na publikację danych informacji publikacji oraz do wykonywania praw pokrewnych.

7. Jeśli inaczej nie określono Portal oraz jego poszczególne elementy, w tym nazwa, logotyp, elementy graficzne, zastosowane rozwiązania techniczne oraz funkcjonalne, a także zamieszczone treści i bazy danych stanowią własność Operatora i podlegają ochronie.

8. Operator oświadcza, iż w odniesieniu do wszelkich materiałów wyczerpujących przesłanki uznania za utwór, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) innych niż wskazane w § 2 pkt 3 (dalej: Utwór), przysługują mu prawa w zakresie niezbędnym do wykorzystania w ramach Portalu i zakazanym jest ich naruszenie w jakikolwiek sposób, pod rygorem odpowiedzialności karnej określonej w przepisach o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

9. W przypadku łamiących prawo lub nieprawdziwych informacji wprowadzonych do systemu przez niezarejestrowanych Użytkowników, Operator może je wycofać bez podania przyczyny.

10. W przypadku wycofywania informacji dodanych przez zarejestrowanego Użytkownika zostanie on poinformowany o powodzie wycofania.

11. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

12. Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

13. Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody operatora jest zabronione.
§ 3
Rodzaje i zakres usług
I. Operator świadczy następujące Usługi:
1) umożliwia Użytkownikom Profesjonalistom publikowanie oryginalnych, unikatowych  treśc artykułów w sekcji artykuły oraz w blogach eksperckich.
2. Profesjonaliści publikujący artykuły mają możliwość zamieszczenia informacji o ich działalności.
2) umożliwia zamieszczanie informacji o wydarzeniach/ szkoleniach/ konferencjach z zakresu psychologii i psychoterapii;
3) umożliwienia Użytkownikowi wgrywania swoich zdjęć do Galerii dostępnej na Profilu.
II. Informacje i Profesjonalistach publikowane są w formie bezpłatnych profili.
9. Umowa o przystąpieniu do profilu zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika będącego Profesjonalistą. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony przyjmują wysłanie emaila z prośbą o unmieszczenie profilu bądź pisemna zgoda w postaci umowy.
10. Użytkownikowi będącemu Profesjonalistą,  przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie prośby o wyrejestrowanie się z Serwisu lub usunięcie swojego profilu. Usunięcie danych nastąpi w ciągu 5 dni roboczych.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o przystąpieniu do profilu ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem i w nim wskazane.
12. Operator nie jest pośrednikiem w zawieraniu umów o świadczenie usług pomiędzy Profesjonalistą lub Centrum Terapii lub Edukacji a Użytkownikiem. Operator pełni rolę komunikatora pomiędzy Profesjonalistą lub Centrum Terapii lub Edukacji a Użytkownikiem.
§ 4

Profile Profesjonalistów

1. Utworzenie Profilu nowego Profesjonalisty wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim, obejmujących: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe miejsca przyjmowania pacjentów oraz doświadczenie i kwalifikacje.
2. Każdy Profesjonalista może posiadać tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Profesjonalistów.
3. Operator ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

                                                    § 5

Zasady zawierania zmiany i rozwiązywania umów o Usługę

1. Zawarcie umowy następuje poprzez akceptację regulaminu i polityki prywatności.
5. Przetwarzanie danych osobowych Profesjonalisty,  zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Operator przetwarza dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 z póń.zm.).
6.Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Profilu Profesjonalista lub Reprezentant Centrum Terapii lub Edukacji:
a) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu;
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich prezentację w Profilu;
c) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, newspettera oraz informacji handlowych.
7. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

8. Operator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§ 6
Zasady odpowiedzialności

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Profesjonalistę.

2. Użytkownik lub Profesjonalista ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3. Operator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Profesjonalisty. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

4. Operator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

5. Operator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

6. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Profesjonalistę i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Profesjonalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
§ 8

Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Profesjonalista podając informacje o sobie w swoim profilu lub wydarzeniu/szkoleniu poprzez wysłamie ich emailem, lub dodanie poprzez formularz, ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie lub prezentacji, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.

2. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w serwisie mojapsychologia.pl , powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.

3. W sytuacji, gdy serwis mojapsychologia.pl uzyska informację o naruszeniu przez Profesjonalistę postanowień powyższych punktach, serwis mojapsychologia.pl upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub prezentacji, a Profesjonaliście, i nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.

4. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Profesjonalisty za sytuacje związane z naruszeniem ich praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod nich przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Operatora.

5. Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia Użytkownicy rozwiązują między sobą bez angażowania Operatora w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

6. Operator nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zd. 1 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.

7. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru, z której oferty skorzysta, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług.

8. Zabrania się umieszczania przez Użytkownika jakichkolwiek treści reklamowych, linków do stron internetowych, materiałów niezgodnych z prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszelkich treści niezgodnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, obrażającymi moralność oraz inne prawnie chronione dobra osobiste osób fizycznych jak i Użytkowników.

9. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu mojapsychologia.pl Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania potencjalnie lub faktycznie na szkodę serwisu mojapsychologia.pl , w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię serwisu mojapsychologia.pl. W przypadku takiego postępowania ze strony Użytkownika, serwisu mojapsychologia.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

10. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) straty pośrednie lub wynikowe, jakie Użytkownik może ponieść – poprzez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę danych przez Użytkownika,
b) polegania przez Użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez Użytkownika w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy ukazują się w ramach portalu;
c) zmian, jakie serwis może wprowadzić do usług względnie czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia usług (lub rezygnacji z jakichkolwiek elementów usług);
d) usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania materiałów zamieszczanych przez Użytkownika,
e) nie przekazania przez Użytkownika Operatorowi właściwych danych konta Użytkownika,
f) nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta na serwisie.

15. Ograniczenie odpowiedzialności Operatora wobec Użytkownika stosuje się niezależnie od uprzedzenia przez Operatora o możliwości powstania strat oraz okoliczności, iż Operator powinien był z takiej możliwości zdawać sobie sprawę.

16. Szczególnie nie należy publikować i Operator będzie usuwać jako Administrator niezgodne z prawem treści zdefiniowanych w różnych ustawach, takie przykładowo jak:

a) treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks pracy).
b) treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, a które:
¾ namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego);
¾ grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego);
¾ obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);
¾ nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego);
¾ propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego).
c) treści, za które określono sankcje w kodeksie cywilnym, a które:
¾ lżą osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
¾ zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
¾ obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego).
d) treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które:
¾ promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.);
¾ przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.);
¾ promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);
¾ ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
¾ zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.). §9 Faktury Usługodawca po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku wysyła na adres email Użytkownika za pośrednictwem adresu email fakturyelektroniczne@mojapsychologia.pl stosowną, czytelną fakturę VAT w wersji elektronicznej, zapewniając o jej autentyczności i integralności w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1528). Dla usunięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację przez Użytkownika takiego sposobu przesyłania faktur w rozumieniu § 3 w/w Rozporządzenia.
§9

Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowanie reklamacyjne

1. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, dbałości o poszanowanie zasad etyki, netykiety, otwartości oraz uczciwości wobec jego Użytkowników oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
2. Zastrzeżenia co do rzetelności informacji zawartych w Serwisie, a także uwagi, sugestie i błędy zgłasza się bezpośrednio do Operatora za pomocą emaila wysłanego na adres” kontakt@mojapsychologia.pl
3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Profesjonalisty.
5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Profesjonalisty w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na adres: kontakt@mojapsychologia.pl lub telefonicznie pod numerem 690 06 96 96.
6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Operator powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
7. Operator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.
8. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

§ 10

Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. Do korzystania z usług Serwisu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią Internet, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca np: cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
2. Podczas rejestracji i korzystania z Serwisu mojapsychologia.pl wymagane jest, aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookie.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).
4. Operator zezwala operatorom publicznie dostępnych wyszukiwarek na korzystanie z automatów służących do pobierania danych w celu kopiowania materiałów z witryny wyłącznie w celu tworzenia ogólnodostępnych, możliwych do przeszukiwania spisów materiałów, w tym kopii. Operator zastrzega sobie prawo cofnięcia takiego zezwolenia w zakresie ogólnym lub w poszczególnych przypadkach.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach stałego wprowadzania innowacji może przerwać (na stałe lub tymczasowo) świadczenie usług portalu (lub dowolnych elementów w ramach usług) na rzecz Użytkownika lub ogółu, bez uprzedniego zawiadamiania. Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług Operatora w dowolnym czasie.
6. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania z Serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła Firmy.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Operator gromadzi tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług.
2. Przez wypełnienie formularza umowy/ rejestracyjnego Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych w nim zawartych. Aktywacja Konta Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę.
3. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Operator – właściciel Serwisu mojapsychologia.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Operatora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
1) nazwisko i imiona,
2) adres zamieszkania lub pobytu,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) skype, itp.
6) numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
7) zawód,
8) wykształcenie,
9) branża,
10) zakres specjalizacji
11) miejsce pracy,
12) data urodzenia,
13) płeć,
14) znajomość języków obcych,
15) doświadczenie zawodowe,
16) historia zatrudnienia.
5. Administrator Serwisu dba o zachowanie prywatności Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Serwis wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Serwisie, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.
6. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym wskazując iż swojej działania opiera na dobrych praktykach kupieckich oraz uczciwości w obrocie gospodarczym .
7. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
8. Dopuszczalnym jest przetwarzanie danych przez Administratora zgodnie z przepisami prawa jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się w szczególności: marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną na adres kontakt@mojapsychologia.pl stosownej prośby wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
11. Wraz z usunięciem Konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury bądź innych uprawnionych zgodnie z przepisami prawa podmiotów.
12. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Operator, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w niniejszym regulaminie, które są:
1) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.§ 12 Postanowienia końcowe 1. Operator świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2013 .
3. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy wraz z wszystkimi wskazanymi załącznikami.
4. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, a ich wprowadzenie nastąpi poprzez aktualizację dokumentu. O istotnych zmianach w regulaminie Operator zobowiązuje się każdorazowo powiadomić Użytkowników na łamach Serwisu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi dotyczące Regulaminu, a także funkcjonowania Serwisu mojapsychologia.pl należy kierować pod adres e-mail: kontakt@mojapsychologia.pl
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy: – ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), – ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.) i inne właściwe w sprawach objętych niniejszym regulaminem.
7. Operator zastrzega, iż świadczenie usług objętych niniejszym regulaminem odbywać się będzie według regulacji prawa polskiego, i podlegać będzie jurysdykcji polskich sądów powszechnych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ ŚRODKI TECHNICZE DOSTĘPNE UŻYTKOWNIKAMICOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA

 

1. Konie trojańskie – Konie trojańskie to specjalne programy ukryte wewnątrz innych programów, mające na celu umożliwienie uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem Użytkownika. Koń trojański może udawać wygaszacz ekranu, grę lub każde inne pozornie pożyteczne, nieszkodliwe oprogramowanie. Nieświadomy Użytkownik samodzielnie uruchamia program, najczęściej otrzymany pocztą elektroniczną od nieprzyjaznego mu nadawcy. Najlepszą ochroną przed koniami trojańskimi jest ostrożne traktowanie oprogramowania otrzymanego z niepewnych źródeł – nieznanych nadawców lub stron WWW. Istnieje oprogramowanie chroniące przed koniami trojańskimi rozpowszechnianymi przy pomocy poczty elektronicznej, informujące o zagrożeniach w konkretnych wiadomościach, rozbrajając potencjalnie niebezpieczne załączniki i wskazując sposoby bezpiecznego ich otwierania.

2. Wirusy – Wirusy to programy, których głównym celem jest powielanie się i rozpowszechnianie. Obecnie do tego celu najczęściej używana jest poczta elektroniczna i sieci P2P. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy Użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Odbiorcy w pierwszej chwili trudno zidentyfikować zarażony komputer. Nie mając pewności co do personaliów prawdziwego nadawcy nie należy odpowiadać na takie wiadomości, gdyż dodatkowo potęguje to obciążenie sieci generowane przez działalność wirusów. Oprócz rozmnażania się wirusy najczęściej wykazują także typowo destrukcyjne zachowania, na przykład kasują pliki lub uszkadzają system na zarażonym komputerze. Wirusy mogą także zarażać inne programy znalezione w systemie doklejając do nich swój kod. Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia się przed wirusami jest używanie bezpiecznego programu skonfigurowanego w sposób uniemożliwiający działanie wirusów (np. wyłączenie makr pakietu Microsoft Office, języka JavaScript i Visual Basic). Ochronę przed wirusami zapewnia także specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym jak i na komputerze Użytkownika. Tzw. skanery antywirusowe wykrywają wirusy porównując treść wiadomości z aktualizowaną bazą znanych wirusów. W razie podejrzenia infekcji nie dopuszczają do ich dalszego rozpowszechniania, neutralizują niebezpieczne załączniki i/lub informują Użytkownika o potencjalnym zagrożeniu.

3. Spam – Spam to nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Najczęściej są nimi przypadkowe osoby nie znające nadawcy i nie zainteresowane wiadomościami od niego, a nawet otwarcie wyrażające swoje niezadowolenie z faktu otrzymywania niechcianej korespondencji tego typu. W przesyłce znajdować się mogą informacje o promocjach, oferty usług internetowych lub sposoby na “zarabianie przez Internet” – w rzeczywistości treść wiadomości nie jest istotna. Do spamu zalicza się także wszystkie łańcuszki oraz nieprawdziwe ostrzeżenia, np. przed wirusami. Adresy Użytkowników spamerzy uzyskują głównie ze stron WWW i list dyskusyjnych. Istnieje oprogramowanie, które chroni Użytkowników przed niechcianymi przesyłkami na kilka sposobów. Pierwszy z nich polega na porównywaniu miejsca pochodzenia listu z ogólnie dostępną bazą zawierającą adresy znanych spamerów i automatycznym ich blokowaniu. Innym sposobem jest inteligentna analiza zawartości listu pod względem liczby odbiorców, charakterystycznych sformułowań w temacie, etc.. W ten sposób list kwalifikowany jest jako potencjalny spam i odpowiednio oznaczany, a następnie – na życzenie Użytkownika – usuwany.